Código de Conduta a cumprir polos emprendedores adxudicatarios de viveiros da FCEL

Ámbito

  1. O Código de Conduta dos adxudicatarios de Viveiros, (en diante «Emprendedor» ou «Emprendedores»), da Fundación CEL aplícase ás persoas físicas ou xurídicas e/ou ás entidades que subscriban o Contrato de adhesión ao programa Viveiro de Empresas (Incubación física) da Fundación CEL.
  2. A aceptación e o cumprimento do Código de Conduta constitúen unha obrigación contractual. Os contratos celebrados entre a Fundación CEL e os Emprendedores deberán establecer que, en caso de incumprimento grave ou sistemático deste código, a Fundación CEL poderá escindir a relación contractual.
  3. O presente Código de Conduta, cuxas normas son de natureza complementaria, non establece compromisos contrarios á lei, nin ás normativas ou disposicións contractuais vixentes, e non engade nin suprime dereitos. Os Emprendedores da Fundación CEL asumirán os seguintes compromisos, tendo como referente o principio da maior esixencia:

Compromisos de Compliance:

a) Cumprir a lexislación vixente, nacional e internacional, aplicable no marco da relación contractual existente coa Fundación CEL, principalmente as leis, regulamentos, normativas e procedementos operativos, técnicos e de sector, en materia de: tratamento e protección de datos persoais, loita contra a corrupción, competencia, medio ambiente, saúde e seguridade e dereitos de propiedade intelectual.

b) Non continuar, permitir, consentir ou ser conivente con ningunha actividade, práctica ou conduta susceptible de ser ou aparentar un acto de suborno e/ou corrupción, sancionable penalmente en virtude da lexislación aplicable, instituyendo procedementos e implementando as medidas necesarias e adecuadas para impedir que esto ocorra.

c) Respectar os principios, valores e mellores prácticas empresariais internacionalmente aceptados en materia de dereitos humanos, dereitos laborais, saúde e seguridade no traballo, e prevención e loita contra a corrupción, absténdose de cometer actos de competencia desleal ou cuxo obxectivo sexa restrinxir a competencia no mercado.

Compromisos éticos

a) Utilizar adecuada e responsablemente os activos da Fundación CEL e protexelos fronte ao mal uso, abuso, sabotaxe ou perda. Os activos da Fundación compóñenos todos os recursos materiais e as propiedades intanxibles como son a imaxe, a reputación, a información, os dereitos de propiedade industrial ou intelectual, ou os programas e sistemas informáticos, entre outros.

b) Favorecer e respectar os máis elevados niveis éticos, morais e de integridade humana, sobre todo aqueles principios consagrados cun comportamento ético.

c) Respectar os principios e compromisos establecidos cos clientes, comunidades e institucións sempre que se actúe en nome da Fundación CEL, trabállese nas súas instalacións ou se utilice a súa información.

d) Informar, á Fundación CEL, sobre a existencia de posibles conflitos de interese, tanto de natureza empresarial como persoal, na relación coa Fundación CEL ou os restantes

e) Absterse de ofrecer agasallos, bienes ou servizos gratuítos, e non tentar embaucar nin condicionar de ningún xeito aos empregados da Fundación CEL a fin de influír na súa relación contractual coa Fundación CEL.

f) Transmitir con verdade e rigor a información referente ás súas prácticas de xestión.

g) Tratar a información á que accedan por razón da súa actividade profesional de forma confidencial e reservada, absténdose de utilizar no seu propio beneficio e de comunicar de calquera xeito, calquera dato, información ou documento obtido durante o exercicio da súa actividade.

Compromisos ambientais

a) Cumprir a lexislación nacional, as normas internacionais de protección do medio ambiente, así como os requisitos ambientais establecidos por de a Fundación CEL cando actúen nas súas instalacións.

b) Impulsar a racionalización continua dos consumos de enerxía.

Compromisos laborais

a) Respectar a liberdade de asociación e negociación colectiva dos seus traballadores, establecendo un diálogo, exento de represalias ou discriminación.

b) Garantir e promover o respecto polo traballo libre, baseado en contratos xustos e transparentes para o traballador.

c) Respectar a diversidade, favorecendo a igualdade e a non discriminación en virtude de raza, idade, xénero e orientación sexual ou situación matrimonial, orixe étnica ou nacional, nome, discapacidade, embarazo, relixión, orientación política, cultural ou sindical, ou outras condicións definidas contractualmente ou protexidas pola lei vixente.

d) Garantir salarios adecuados aos traballadores, de conformidade coa lexislación vixente e cos convenios colectivos de traballo.

e) Garantir o cumprimento da lexislación laboral vixente e dos convenios colectivos de traballo.

Compromisos en materia de saúde e seguridade no traballo

a) Cumprir a lexislación nacional e as normas internacionais vixentes en materia de saúde e seguridade no traballo, así como a Política de Seguridade da Fundación.

b) Identificar, monitorar e rexistrar os riscos asociados á súa actividade e funcións laborais específicas, establecendo medidas de prevención, redución e mellora continua.

c) Formar aos empregados e dotalos de medios e equipos para a súa protección individual, garantindo unhas adecuadas condicións de traballo.

d) Definir medidas de xestión de accidentes e preparación para emerxencias adecuadas ao tipo de actividade, lugar e circunstancia.

Compromisos en materia de dereitos humanos e das comunidades

a) Escoitar, respectar e protexer os dereitos humanos, a dignidade das persoas e a privacidade de cada individuo e das comunidades afectadas polas actividades empresariais, na súa zona de influencia.

b) Garantir que todas as actividades empresariais son exercidas sen utilizar a violencia ou o abuso, rexeitando calquera complicidade con vulneracións dos dereitos humanos.

Compromisos de xestión

a) Adoptar procedementos de xestión que permitan a supervisión do cumprimento deste Código.

b) Garantir que todos os traballadores, independentemente da natureza da relación xurídica, cumpran as disposicións recollidas neste Código de Conduta, e están informados, cualificados e son competentes para desempeñar as súas funcións en consonancia cos seus termos.

CONTACTO

Pazo de Feiras e Congresos
El Palomar s/n. 27004, Lugo

Newsletter FCEL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: FUNDACIÓN CEL INICIATIVAS POR LUGO. Finalidades: Xestión da súa solicitude de información e/ou contacto. Lexitimación: Consentemento do Interesado. Destinatarios: Non se cederán datos salvo obriga legal. Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos.

Hit Enter to search or Esc key to close