Código de Bo Goberno

O Código de Conduta da FCEL

O Código de Conduta da Fundación CEL implica a obrigación da Fundación de exercer a súa actividade e facer negocios con integridade á vez que establece as normas de conduta dos/as empregados/as no desenvolvemento do seu traballo e funcións.

O Código constitúe unha parte importante do programa de ética e conformidade do traballo e unha actitude ante o traballo e comportamento desenvolvido ao amparo da Fundación CEL.

Explica o

Compromiso da Dirección

A Fundación CEL no desenvolvemento da súa actividade propugna e promove a integridade e a conduta legal e responsable dos seus membros, directivos, traballadores e colaboradores no seu traballo diario. Este compromiso forma parte da esencia da Fundación CEL e debe de estar presente, en todo momento, no modo en que desenvolver a actividade, máxime @teniendo en cuenta que a Fundación recibe subvencións ou ingresos de entidades Públicas e doazóns de empresas, así como ao ser membro da Fundación a Confederación de Empresarios de Lugo. Por iso a transparencia, calidade reputacional e equidade en todas as actuacións da FUNDACION CEL han de resultar exemplares.

Cada decisión e acción que adopten os/as empregados e a Dirección da Fundación CEL han de cumprir en todo momento coa lexislación vixente, as prácticas comerciais aceptadas e co presente Código de Conduta da Fundación CEL polo que calquera decisión ou acción que poidan ser cualificadas como non éticas, así como as situacións nas que o interese persoal poida entrar en conflito co interese da Fundación CEL, deben ser evitadas.

O Código de Conduta a implantar na Fundación CEL, ten o seu ámbito de aplicación a todos/as os/as empregados/as, incluíndo a Dirección e Presidencia, así como aos seus membros.

Por iso @teniendo en cuenta:

 1. A necesidade de promover e asegurar que a actuación da Fundación CEL guíese por altos estándares éticos, de integridade empresarial, de conciencia e de responsabilidade social, e polo estrito respecto e cumprimento das leis e regulamentos vixentes.
 2. A importancia que o respecto xeneralizado e o compromiso diario para con estes valores asumen no posicionamento e a cultura da Fundación CEL.
 3. A necesidade permanente de estar en liña coas mellores prácticas do mercado, co estrito cumprimento da lexislación e os regulamentos aplicables.
 4. O feito de que o ofrecemento ou a recepción de bens, préstamos, servizos ou outras vantaxes, independentemente da súa natureza e aínda que sexan de carácter gratuíto, sexan susceptibles de ser interpretados por terceiros ou outras partes interesadas como unha forma de presión ou influencia indebida e, por tanto, poida asociarse a actos de suborno e/o corrupción.
 5. E A observación de que a Fundación CEL non dispón de ningún procedemento formal, nin de ningunha regra que recolla o seu código de conduta, nin sistematice especificamente a asignación e recepción de agasallos e a participación en eventos, RECOÑÉCESE a necesidade de contar cun instrumento que recolla o código de conduta da Fundación CEL e permita sistematizar os principios de actuación, os deberes e as regras na atribución e recepción de agasallos e a participación en eventos, fortalecendo así os mecanismos de prevención e combate á práctica de actos ilícitos, particularmente as condutas asociadas á práctica de actos de corrupción e suborno.

Para iso todo o persoal, equipo directivo e membros da Fundación han de asumir, entre todos, os seguintes COMPROMISOS E DEBERES:

Deber de informar: o/a empregado/a, provedor, contratista, cliente ou calquera persoa ou

entidade allea á Fundación CEL, que tiver indicios ou sospeitas de comportamentos

contrarios á legalidade e/o que poidan implicar a materialización dun risco de carácter penal, así como tamén de irregularidades en repórtelos financeiros e a documentación contable e, de infraccións, debe poñelo inmediatamente en coñecemento  da FUNDACIÓN, a través de Responsable de Cumprimento.

Non represalia: A Fundación CEL garante a protección e a non discriminación dos denunciantes, colaboradores ou terceiros que informen de prácticas inadecuadas ou do incumprimento das políticas e procedementos en vigor. Non se tolerarán actos de reprimenda e/o represalias contra quen realice ditas comunicacións ou denuncias de boa fe.

Réxime disciplinario: poderase sancionar disciplinariamente e de maneira proporcional aos empregados da Fundación CEL como consecuencia de condutas penais, incumprimentos e non conformidades respecto do modelo de Prevención de Riscos Xurídicos e Penais.

Anímase expresamente a todos os traballadores a que dirixan ao Responsable de cumprimento ou ao seu Presidente Executivo todos os asuntos relativos ao Código de Conduta da Fundación CEL, garantindo que non haberá consecuencias negativas para o/as empregados/as que transmitan dita información aos responsables de cumprimento ou ao seu equipo:

Responsable de cumprimento: A Secretaria da Fundación, cargo ocupado na actualidade

por Dª María Lourdes Pardo Rodríguez.

Presidente executivo: Cargo ocupado na actualidade por D. Luís García Santalla.

Código de Conduta da Fundación CEL

O seguinte Código de Conduta é válido e de aplicación a todos os/as traballadores/as da Fundación CEL Iniciativas por Lugo, en diante a Fundación CEL a partir da data de subscrición do mesmo, podendo ser desenvolto posteriormente a través de disposicións operativas específicas, sempre que estean en liña cos principios enumerados neste documento.

En caso de discrepancia, a norma máis estrita será de aplicación preferente. Para ese efecto disponse que as disposicións que poidan conter para o efecto as leis autonómicas, nacionais ou da Unión Europea prevalecerán no caso de que sexan máis estritas.

A. Principios básicos

I. Normas xerais de conduta

A integridade e a legalidade caracteriza o comportamento de todos/as os/as traballadores/as da Fundación CEL.

As relacións empresariais da Fundación CEL serán totalmente profesionais e axustaranse a correctas prácticas comerciais.

Evitarase calquera situación na que os intereses persoais poidan entrar en conflito cos intereses da Fundación CEL.

Salvagardarase a confidencialidade dos segredos comerciais da Fundación CEL e calquera tipo de información relativa ao negocio da que se teña coñecemento no desempeño do noso traballo.

Non se utilizarán os poderes que fosen outorgados en propio beneficio persoal ou o de terceiros, ou en prexuízo da Fundación CEL.

II. Dirección

A Dirección ostenta unha importante función como modelo de cumprimento do Código de Conduta da Fundación CEL.

Os parámetros utilizados para contrastar calquera falta de ética profesional por parte da Dirección son máis estritos que os utilizados para o resto de empregados/as.

A Dirección ten a responsabilidade de lograr que o Código de Conduta da Fundación CEL cúmprase en todo momento.

III. Responsable de Cumprimento (ou Compliance)

O Responsable de cumprimento debe ser informado no caso de que se teña coñecemento da existencia de calquera negociación ou transacción que poida ter un impacto negativo no negocio da Fundación CEL ou na súa imaxe pública. Nestes supostos, o Responsable de cumprimento pode solicitar o apoio do Presidente Executivo ou do Padroado da Fundación CEL para poder desenvolver as súas funcións.

B. Código de Conduta dos traballadores da Fundación CEL

Ámbito

 1. O Código de Conduta dos traballadores da Fundación CEL aplícase aos traballadores/as fixos, temporais, descontinuos, á Dirección e ao seu Presidente Executivo.
 2. A aceptación e o cumprimento do Código de Conduta constitúen unha obrigación contractual, que formará parte do contrato de traballo. Os contratos celebrados entre

a Fundación CEL e o seu persoal deberán establecer que, en caso de incumprimento grave ou sistemático deste código, a Fundación CEL poderá rescindir a relación laboral.

 1. O presente Código de Conduta, cuxas normas son de natureza complementaria, non establece compromisos contrarios á lei, nin ás normativas ou disposicións contractuais vixentes, e non engade nin suprime dereitos.
 2. Os/as traballadores/as deberán adoptar políticas de sustentabilidade nas súas compras e facer todo o que estea nas súas mans para garantir uns niveis de esixencia equivalentes aos deste código.

Os/as traballadores/as da Fundación CEL asumirán os seguintes compromisos, tendo como referente o principio da maior esixencia:

Compromisos de Cumplimiento (Compliance)

 1. a) Cumprir a lexislación vixente, nacional e internacional, aplicable no marco da relación contractual existente coa Fundación CEL, principalmente as leis, regulamentos, normativas e procedementos operativos, técnicos e de sector, en materia de: tratamento e protección de datos persoais, loita contra a corrupción, competencia, medio ambiente, saúde e seguridade, dereitos de propiedade intelectual, así como as disposicións contractuais establecidas coas empresas da Fundación CEL ou en desenvolvemento da súa actividade.
 2. b) Non continuar, permitir, consentir ou ser connivente con ningunha actividade, práctica ou conduta susceptible de ser ou aparentar un acto de suborno e/o corrupción, sancionable penalmente en virtude da lexislación aplicable, instituyendo procedementos e implementando as medidas necesarias e adecuadas para impedir que isto ocorra.
 3. c) Respectar os principios, valores e mellores prácticas empresariais internacionalmente aceptados en materia de dereitos humanos, dereitos laborais, saúde e seguridade no traballo, e prevención e loita contra a corrupción, absténdose de cometer actos de competencia desleal ou cuxo obxectivo sexa restrinxir a competencia no mercado.

Compromisos éticos

 1. a) Favorecer e respectar os máis elevados niveis éticos, morais e de integridade humana, sobre todo aqueles principios consagrados un comportamento ético.
 2. b) Respectar os principios e compromisos establecidos cos clientes e comunidades, sempre que se actúe en nome da Fundación CEL, trabállese nas súas instalacións ou se utilice a súa información.
 3. c) Informar, á Fundación CEL, sobre a existencia de posibles conflitos de interese, tanto de natureza empresarial como persoal, na relación coa Fundación CEL.
 4. d) Absterse de ofrecer agasallos, bens ou servizos gratuítos, e non tentar embaucar nin condicionar de ningún xeito aos empregados da Fundación CEL, a funcionarios, a provedores e/o a calquera entidade e institución a fin de influír nos seus negocios coa Fundación CEL.
 5. e) Transmitir con verdade e rigor a información referente ás súas prácticas de xestión.

Compromisos ambientais

a) Cumprir a lexislación nacional e as normas internacionais de protección do medio ambiente.

b) Identificar, monitorizar e reducir os riscos e impactos ambientais das súas actividades, produtos, materiais e medios de transporte, favorecendo a mellora continua e preservando o medioambiente.

c) Impulsar a racionalización continua dos consumos de enerxía, dos recursos naturais e de redución das emisións e residuos orixinados pola súa actividade.

d) Cumprir os requisitos ambientais da Fundación CEL cando actúen nas súas instalacións.

Compromisos laborais da FUNDACIÓN CEL

a) Respectar a liberdade de asociación e negociación colectiva dos/as traballadores/as, establecendo un diálogo, exento de represalias ou discriminación.

b) Garantir e promover o respecto polo traballo libre, baseado en contratos xustos e transparentes para o/a traballador/a, rexeitando a utilización e a complicidade co traballo forzado, as restricións inxustificadas á libre circulación, a apropiación indebida de documentos e remuneracións, e o tráfico humano.

c) Respectar a diversidade, favorecendo a igualdade e a non discriminación en virtude de raza, idade, xénero e orientación sexual ou situación matrimonial, orixe étnica ou nacional, nome, discapacidade, embarazo, relixión, orientación política, cultural ou sindical, ou outras condicións definidas contractualmente ou protexidas pola lei vixente.

d) Garantir salarios adecuados aos/as traballadores/as de conformidade coa lexislación vixente e cos convenios colectivos de traballo, cando cumpra, que deberán ser pagados puntualmente, respectando os salarios mínimos establecidos, remunerando as horas extraordinarias e outras compensacións, cotizacións á seguridade social e impostos pertinentes.

e) Garantir o cumprimento da lexislación laboral vixente e dos convenios colectivos de traballo, cando cumpra, en relación aos límites máximos de horas de traballo, normais e extraordinarias, así como os períodos e días de descanso.

f) Establecer medidas e procedementos disciplinarios de conformidade coas leis e os convenios internacionais, publicando as súas normas e garantindo a defensa dos/as afectados/as e, en calquera circunstancia, impedindo calquera intimidación, abuso, agresión, verbal ou física, ou calquera outro tipo de acoso moral ou físico.

Compromisos en materia de saúde e seguridade no traballo da FUNDACION CEL.

a) Cumprir a lexislación nacional e as normas internacionais vixentes en materia de saúde e seguridade no traballo, así como a Política de Seguridade da Fundación, respectando o principio de precaución nas actividades, promovendo a responsabilidade e a concienciación de todos os/as implicados/as.

b) Identificar, monitorizar e rexistrar os riscos asociados á súa actividade e funcións laborais específicas, establecendo medidas de prevención, redución e mellora continua.

c) Formar aos/as empregados/as e dotalos de medios e equipos para a súa protección individual, garantindo unhas adecuadas condicións de traballo.

d) Definir medidas de xestión de accidentes e preparación para emerxencias adecuadas ao tipo de actividade, lugar e circunstancia.

e) Cumprir os requisitos de seguridade e saúde da Fundación CEL.

Compromisos en materia de dereitos humanos da FUNDACION CEL.

a) Escoitar, respectar e protexer os dereitos humanos, a dignidade das persoas e a privacidade de cada individuo e das comunidades afectadas polas actividades empresariais, na súa zona de influencia.

b) Garantir que todas as actividades empresariais son exercidas sen utilizar a violencia ou o abuso, rexeitando calquera complicidade con vulneracións dos dereitos humanos.

Compromisos de xestión

a) Adoptar procedementos de xestión que permitan a supervisión do cumprimento deste Código, tendo a obrigación de informar á Fundación CEL sobre incumprimentos graves e de proporcionar as probas do seu cumprimento cando lle sexan solicitadas pola Fundación CEL.

b) Garantir que todos os traballadores, independentemente da natureza da relación xurídica, cumpren as disposicións recollidas neste Código de Conduta, e están informados, cualificados e son competentes para desempeñar as súas funcións en consonancia cos seus termos.

C. Aplicación do Código de Conduta

I. Relacións con terceiros e institucións oficiais

1. Principios básicos

É fundamental separar claramente os intereses da empresa e os intereses particulares dos seus empregados/as nas relacións con terceiros (clientes, provedores, prestadores de servizos etc.)/ etc.) e institucións oficiais.

Descríbense a continuación os principios básicos que deben rexer en relación coa aceptación e entrega de agasallos e outros obsequios de/para  terceiros. A súa intención é a de prestar axuda na adhesión ao Código no ámbito do negocio da Fundación CEL. Son aplicables a Presidente, Xerente, Asesores, membros do Padroado e todos os empregados/as (en diante e en aras de simplificar, denominarase a todos eles “empregados”).

2. Relacións con funcionarios

Son de aplicación uns principios particularmente estritos en caso de entrega de agasallos ou outros obsequios a funcionarios ou cargos públicos da administración local, autonómica ou estatal. Calquera relación deste tipo debe ser previamente coordinada e aprobada polo Responsable de Cumprimento, do mesmo xeito que no caso de que non se teña certeza de se se está tratando cun cargo público.

En caso de empregados que xestionen empresas de participación pública, debe determinarse claramente a súa cota de propiedade. Nos devanditos casos, só poden outorgarse obsequios nos casos en que a participación privada sexa significativa (i.e., que teñan dereito de veto). O encargado de cumprimento debe ser consultado para poder aplicar calquera tipo de excepción.

3. Relacións con clientes, provedores e terceiros

Á hora de facer entregas de agasallos ou outros obsequios a terceiros, debe evitarse en todo momento a impresión de que se espera por parte da Fundación CEL algún tipo de contraprestación.

En caso de dúbida e especialmente cando o obsequio entréguese nun momento en que poida relacionarse con negociacións ou contratos importantes, é obrigatorio consultalo previamente (exceptuando eventos de tipo técnico ou formativo).

4. Aceptación de agasallos, outro tipo de axudas ou descontos por parte dos empregados.

As seguintes disposicións rexen o tratamento de obsequios ofrecidos libremente por terceiros ou competidores da Fundación CEL a empregados. Serán aplicables con independencia de que o empregado obteña cos mesmos unha vantaxe directa ou indirecta (obsequios a familiares do empregado ou á propia empresa) A solicitude de obsequios ou descontos non está permitida baixo ningunha circunstancia.

a) Agasallos en efectivo e descontos

Os empregados da Fundación CEL non poderán solicitar nin aceptar agasallos en efectivo descontos non habituais por parte de terceiros ou competidores.

b) Agasallos en especie

Só se permitirá a aceptación de agasallos en especie cando sexan “adecuados socialmente”, é dicir, cando non superen os límites do habitual no ámbito do negocio nin do nivel de vida do concedente e o aceptante. Están expresamente excluídos no caso de que poidan influír en decisións de negocio. Debe evitarse crear a impresión de que unha decisión empresarial tomouse en base a consideracións alleas aos feitos. En caso de dúbida ou cando se trate de agasallos de alto valor, o empregado debe coordinarse e acordar co Responsable de cumprimento a maneira de xestionalos.

c) Invitacións

O devandito anteriormente vale para invitacións (p.ex. restaurantes, eventos ou viaxes) recibidas por empregados ou familiares próximos, por parte de terceiros ou competidores da Fundación CEL. Nestes supostos deberán terse igualmente en conta os límites da súa idoneidade social, é dicir, que as invitacións teñen que ser de uso habitual na actividade empresarial e non deben exceder o nivel de vida das partes. Isto significa que un empregado só pode aceptar unha invitación cando estea relacionada cun fin empresarial, non sexa indebidamente suntuosa e teña lugar no marco da relación habitual (p.ex. un xantar durante unha reunión ou un cocktail a continuación dun evento).

d) Servizos

Debe rexeitarse a prestación gratuíta ou por un prezo inferior ao de mercado, por parte de terceiros, de servizos destinados a mellorar a contorna privada ou de traballo do empregado (p.ex., ofertas para mellorar ou redecorar oficinas, outros espazos de traballo ou eventos), sempre que estean fose do que son prácticas empresariais habituais.

5. Entrega de agasallos, obsequios ou descontos por parte dos empregados a terceiros

a) Agasallos en efectivo e descontos

Os empregados non poden facer agasallos en efectivo ou descontos non estándar aos empregados de terceiros ou de competidores da Fundación CEL. O mesmo é aplicable para funcionarios e cargos públicos.

b) Agasallos en especie e outras vantaxes económicas

Só poderán concederse agasallos en especie e outras vantaxes económicas se se consideran “socialmente aceptables”, é dicir, cando son prácticas habituais da actividade, e non son inapropiados. Para poder valorar a idoneidade dos mesmos, débese ter en conta tanto a posición da persoa que o recibe como a ocasión concreta na que se fai o agasallo. Debe evitarse crear a impresión de que, como consecuencia do agasallo, a decisión empresarial tomouse en base a consideracións alleas aos feitos. En caso de dúbida ou cando se trate de agasallos de alto valor, o empregado debe coordinarse e acordar con responsable de cumprimento a maneira de xestionalos.

En cumprimento dos procedementos aplicables a funcionarios públicos, só poden aceptar agasallos que sexan sinxelos. Devanditos agasallos son basicamente agasallos simbólicos de escaso valor (i.e. produtos de promoción da empresa tales como bolígrafos, calendarios ou cadernos). Só está permitida a entrega de agasallos de maior valor en casos excepcionais e están sometidos á previa autorización do Responsable de cumprimento (i.e. en ocasións especiais tales como aniversarios significativos). Nestes casos, debe determinarse se hai que obter previamente permiso por escrito do superior xerárquico do funcionario como medida de precaución.

c) Invitacións a eventos

1) Principios xerais

Os seguintes principios básicos xenerais son aplicables para todas as invitacións realizadas pola Fundación CEL:

Debe descartarse categoricamente que unha invitación poida influenciar decisións empresariais. Debe evitarse crear a impresión de que, como consecuencia da invitación, a decisión empresarial tomouse en base a consideracións alleas aos feitos. Por tanto, todas as invitacións realizadas pola Fundación CEL deben ser socialmente adecuadas, é dicir deben ser habituais na práctica da actividade, e corresponderse co nivel de vida habitual das partes implicadas. En caso de dúbida, debe consultarse previamente co responsable de cumprimento.

No caso de que un terceiro imparcial puidese ter a impresión de que as normas de conduta puidesen verse afectadas, a Dirección da compañía deberá solicitar aos seus participantes unha adecuada contribución.

É obrigatorio que todas as invitacións realizadas a cargos públicos sexan previamente coordinadas e aprobadas co Responsable de cumprimento.

2) Eventos técnicos e formativos

Permítese a invitación a terceiros ou empregados de empresas e/o institucións a eventos relacionados coa profesión, especializacións, formación avanzada, sempre que quede clara a natureza profesional do evento.

En aras da maior transparencia posible, o obxecto de cada evento e o seu desenvolvemento, debe ser comprensible para un terceiro imparcial e non implicado. Con este obxectivo, debe documentarse dun modo claro o desenvolvemento do evento e os seus contidos.

A elección do lugar no que se desenvolve o evento debe basearse unicamente en criterios obxectivos e de loxística e non en criterios turísticos. Non se permiten as  manutencións, eventos ou viaxes que non garden relación co negocio.

Como regra xeral, non se convida aos acompañantes.

3) Manutención

Ofreceranse servizos de manutención a terceiros a condición de que sexan adecuados e xustificables.

Isto supón que a manutención se ofrecerá sempre que teña fin xustificado e relacionado coa empresa, non sexa indebidamente suntuosa e prodúzase no marco da actividade normal da empresa (i. e., xantar durante unha reunión ou un cocktail a continuación dun evento).

4) Reunións de comités

Todas as reunións e outros eventos que leven a cabo por parte de comités na Fundación CEL deberán axustarse ao obxecto da empresa especificado nas súas normas internas. Non está permitido realizar reunións ou eventos que non estean directamente relacionados co obxecto do negocio ou que non estean concibidos para servir ao fin do negocio.

Para maximizar a transparencia, o obxecto de cada evento e o seu desenvolvemento deberá ser comprensible para un terceiro imparcial e non implicado. Con este obxectivo debe documentarse de modo claro o desenvolvemento do evento e os seus contidos (axenda, actas, lista de asistentes).

Como norma xeral, as reunións dos comités terán lugar nas oficinas centrais, nunha sede da Fundación CEL ou noutro lugar que determine o presidente do comité, baseándose en criterios obxectivos e de loxística.

5) Selección de provedores e prestadores de servizos

A selección de provedores e prestadores de servizos realízase segundo un procedemento

ordenado en base a criterios obxectivos e razoables. Na medida do posible, os contratos adxudicaranse por licitación.

II. Situacións de conflito de interese

1. Investimentos financeiros

Os empregados que adquirisen/pretendan adquirir participacións financeiras de empresas competidoras, de clientes ou provedores deberán informar/solicitar a aprobación previa ao Responsable de cumprimento.

Deberán así mesmo comunicarse as participacións financeiras significativas que detenten os familiares próximos do empregado que poidan dar lugar a unha situación de conflito de intereses.

Enténdese por “participación financeira significativa” aquela participación económica directa ou indirecta que ascenda a

a) máis do 1 % do valor do capital dunha sociedade que non cotice en bolsa.

b) máis do 1 % das accións dunha sociedade que cotice en bolsa.

2. Segundos empregos

Enténdese por “segundo emprego” calquera emprego adicional:

a) como Presidente de Consello ou Director Xeral.

b) como membro dun órgano supervisor, ou membro dun órgano de administración ou consultivo.

c) como empregado corrente.

d) en calquera outra función, nunha empresa allea a Fundación CEL .

Salvo que se acorde o contrario, só se permite o exercicio dun segundo emprego cun competidor, cliente ou provedor, baixo autorización previa do Responsable de cumprimento.

Os empregados deberán informar sobre calquera outro segundo emprego que poida ter un impacto negativo no desempeño do seu traballo dentro da Fundación CEL.

3. Oportunidades de negocio

Os empregados non poderán aproveitar no seu propio beneficio ou no dunhas terceiro oportunidades de negocio que xurdan para a Fundación CEL.

4. Regras específicas asociadas aos Agasallos/Invitacións - Axentes Públicos e/o PEP

Calquera ofrecemento ou recepción de bens ou servizos, entradas / invitacións para participar en eventos institucionais ou non institucionais ou outras vantaxes similares relacionadas con Axentes Públicos ou Persoas Expostas Politicamente, parentes próximos, persoas recoñecidas como estreitamente vinculadas e Titulares doutros cargos políticos ou públicos soamente poderá darse cando se presente a totalidade das seguintes circunstancias acumulativas:

 1. a) Sexa permitida pola lexislación aplicable;
 2. b) Obedeza ás regras definidas no presente Procedemento;
 3. c) Procédese a comunicar á Presidencia e ao Responsable de Cumprimento.
5. Outras situacións de conflito de intereses

Salvo que se acorde o contrario, deberá notificarse previamente ao Responsable de Cumprimento os casos en que

 1. a) Os empregados ou os seus familiares máis próximos pretendan adquirir, alugar ou formalizar un leasing sobre bens inmobles, edificios ou outros activos da Fundación CEL.
 2. b) Os empregados ou os seus familiares máis próximos pretendan vender, alugar ou formalizar un leasing sobre bens inmobles, edificios ou outros activos dalgunha empresa da Fundación CEL.
 3. c) A Fundación CEL pretenda proporcionar a empregados ou os seus familiares máis próximos préstamos, avais ou garantías.

III. Confidencialidade

Prohíbese aos empregados utilizar directa ou indirectamente información confidencial da empresa no seu propio beneficio ou no de terceiros, ou en prexuízo da Fundación CEL, mesmo cando se extinguiu a relación laboral.

Co fin de ofrecer unha imaxe corporativa unitaria da Fundación CEL, os empregados deberán comunicar de forma inmediata ao departamento de Comunicación, segundo corresponda, calquera información solicitada pola prensa ou analistas.

Todos os empregados son responsables de impedir que terceiros accedan a información confidencial (protección contra espionaxe industrial) de acordo cas directrices existentes.

IV. Beneficios especiais para empregados

Calquera beneficio especial, incremento de nómina, modificación do horario laboral ou desconto concedido aos empregados por parte da Fundación CEL deberá someterse de forma previa e fidedigna á aprobación formal do seu Presidente.

V. Uso de propiedades o recursos de la compañía

Se prohíbe el uso de recursos de personal o propiedades de la compañía para fines no
relacionados con la misma.

C. Aplicación práctica do Código de Conduta da Fundación CEL

I. Responsable de cumprimento

O Responsable de cumprimento designado para o efecto será responsable da aplicación do Código de Conduta da Fundación CEL e do seu cumprimento. O Responsable de cumprimento deberán enfocar de maneira obxectiva e independente todos os asuntos que lles sexan remitidos. Aínda que reporte ao Presidente, non estará suxeito á súa autoridade.

A función do Responsable de cumprimento é a de responder as dúbidas dos/as empregados/as e asesorarlles en asuntos relacionados co Código de Conduta da Fundación CEL e está obrigado a tratar toda a información recibida con absoluta discreción.

O Responsable de cumprimento deberán rexistrar e facer o correspondente seguimento coa debida atención de toda a información que lles sexa remitida. Toda a información recibida deberá tratarse de forma estritamente confidencial. No caso de que o Responsable de cumprimento reúna probas suficientes que indiquen unha posible infracción das normas básicas do Código de Conduta da Fundación CEL, deberá incluír ao Presidente nos subseguintes procedementos.

O Responsable de Cumprimento é responsable:

 1. a) Sempre que o solicite a Presidencia, da emisión dun ditame previo á adxudicación/recepción de agasallos e/ou invitacións, emitindo, sempre que sexa necesario e cando cumpra, calquera recomendación con vistas a mitigar posibles riscos;
 2. b) Do mantemento e monitoraxe dun rexistro das comunicacións dos agasallos e invitacións adxudicados/recibidos, das solicitudes de ditame recibidas e dos ditames emitidos;
 3. c) Valorar os pedidos recibidos;
 4. d) Levar un rexistro, ao promover eventos non institucionais, dos criterios de selección e da lista de invitados;
 5. e) Da presentación de informes periódicos á Presidencia;
 6. f) Da revisión do Procedemento cada dous anos ou cando se produzan cambios relevantes no marco legal aplicable e no contexto das actividades desenvolvidas pola Fundación CEL, sometendo as propostas de modificación á aprobación do Presidente.

A partir do 6 de xuño de 2022, designarase como Responsable de cumprimento (Compliance) á Secretaria da Fundación María de Lourdes Pardo Rodriguez.

II. Reclamacións e comunicación de irregularidades

A constatación sobre a existencia de situacións de incumprimento das políticas e procedementos, así como de situacións que configuren ou poidan ser percibidas como intentos de corrupción, suborno ou outros actos ilícitos, require a súa denuncia á Presidencia e ao Responsable de Cumprimento.

A Fundación CEL garante a protección e a non discriminación dos/as empregados/as ou terceiros que denuncien prácticas inadecuadas ou o incumprimento das políticas e procedementos vixentes. Non se tolerará ningún acto de reprobación e/ou represalia contra quen realice estas comunicacións ou denuncias de boa fe.

III. Medidas disciplinarias

O incumprimento deste Procedemento estará suxeito á aplicación de sancións internas e adoptaranse as medidas disciplinarias, contractuais e/ou legais que correspondan, sen prexuízo das responsabilidades de carácter administrativo e xudicial que sexan imputables, tanto ás persoas físicas implicadas, como á propia Fundación CEL.

A eventual responsabilidade por infracción das entidades da Fundación CEL non exclúe a responsabilidade individual das persoas físicas.

Calquera infracción dos principios básicos do Código de Conduta da Fundación CEL, poderá levar aparelladas medidas disciplinarias ou sancións en base á lexislación en materia laboral, de acordo coas normas habituais de actividade da empresa, incluíndo o despedimento.

CONTACTO

Pazo de Feiras e Congresos
El Palomar s/n. 27004, Lugo

Newsletter FCEL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: FUNDACIÓN CEL INICIATIVAS POR LUGO. Finalidades: Xestión da súa solicitude de información e/ou contacto. Lexitimación: Consentemento do Interesado. Destinatarios: Non se cederán datos salvo obriga legal. Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos.

Hit Enter to search or Esc key to close