Estatutos

I. Título Preliminar

Artigo 1º – Normativa aplicable

Ao amparo do establecido no art. 34.1 da Constitución española, a CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LUGO promove a constitución da fundación CEL-INICIATIVAS POR LUGO, que se rexerá pola Lei do Parlamento de Galicia 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Gallego, Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Gallego e demais normativa que a desenvolva, ou no seu caso polas disposicións que as substitúan; pola vontade do fundador; polos presentes Estatutos; e polas normas e disposicións que en interpretación e desenvolvemento dos mesmos estableza o Padroado.

Así mesmo tamén se rexerá polas disposicións que lle sexan aplicables da Lei 50/2002, do 26 de decembro, de Fundacións, pola Lei 49/2002, do 23 de decembro de Réxime Fiscal das Entidades sen fins Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado, e polo RD. 1270/2003, do 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento para a aplicación do Réxime Fiscal das Entidades sen fins Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado, así como pola demais normativa que sexa de aplicación.

Artigo 2º – Personalidade xurídica

A Fundación CEL-INICIATIVAS POR LUGO ten personalidade xurídica propia e plena capacidade xurídica e de obrar, sen máis limitacións que as establecidas polas leis e os presentes Estatutos.

Artigo 3º – Ámbito territorial

A Fundación CEL-INICIATIVAS POR LUGO ten como ámbito territorial a Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo de fixar o seu domicilio social na provincia de Lugo, de conformidade co establecido no artigo seguinte, e desenvolver as súas actividades preferentemente no ámbito provincial indicado.

Artigo 4º – Domicilio

A Fundación CEL-INICIATIVAS POR LUGO ten o seu domicilio social na Praza de Santo Domingo, 6-8-2ª planta, da cidade de Lugo, podéndose substituír por outro mediante acordo do seu padroado, comunicándose en todo caso a súa substitución ao Protectorado.

Non obstante o sinalado, os órganos colexiados da Fundación poden celebrar validamente sesións e reunións en calquera localidade.

Poderán así mesmo establecerse oficinas ou dependencias nunha ou máis localidades, sempre que responda ao principio de maior funcionalidade ou de achegamento da Fundación á realidade social e establecerse delegacións ou sucursais en calquera punto do territorio nacional ou estranxeiro.

II. Título Primeiro: Obxectos e fins da Fundación

Artigo 5º – Obxecto

O obxecto principal da Fundación é destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial e territorial a que a súa denominación e fins contráense.

En desenvolvemento do sinalado no parágrafo anterior, é fin primordial da Fundación o de agrupar a diferentes organizacións empresariais, empresarios individuais e entidades mercantís empresariais e distintas entidades da Comunidade Autónoma Galega, con especial atención á provincia de Lugo ou vinculadas a ela, co obxecto de fomentar e promover, a través da fundación, investimentos así como calquera iniciativa para a promoción e desenvolvemento da Comunidade Autónoma e, preferentemente, da provincia de Lugo, poñendo en marcha, coordinando e asesorando tales actuacións.

Conforme o establecido no parágrafo anterior, os obxectivos da Fundación son:

 • A posta en marcha dun proxecto global de cooperación entre os distintos estamentos da sociedade da Comunidade Autónoma Galega e da provincia de Lugo co fin de RELANZAR estes ámbitos nos aspectos sociais, económicos e culturais.
 • Impulsar iniciativas empresariais que redunden na promoción da Comunidade Autónoma Galega e da provincia de Lugo, mediante establecemento de premios anuais.
 • Aglutinar e apoiar iniciativas que contribúan á promoción económica e social da Comunidade Autónoma Galega e da provincia de Lugo.
 • Potenciar e/o arroupar calquera iniciativa económica, social ou cultural que redunde en beneficio da Comunidade Autónoma Galega e da provincia de Lugo, e na súa proxección no exterior.
 • Captar e atraer investimentos viables cara á Comunidade Autónoma Galega e a provincia de Lugo, coa consecuente creación de postos de traballo.
 • Potenciar a PEME galega e lucense.
 • Asesorar e apoiar aos potenciais empresarios que soliciten información económica para posibles investimentos na Comunidade Autónoma Galega e a provincia de Lugo.
 • Estudar e elaborar proxectos empresariais.
 • Coordinar as ofertas e demandas de negocios que se establezan entre as diferentes Asociacións Empresariais.
 • Divulgar as ofertas de cooperación das empresas da Comunidade Autónoma Galega e a provincia de Lugo, buscando interlocutores ás peticións formuladas polas mesmas, así como darlles o apoio que poidan solicitar.
 • Dinamizar o movemento asociativo entre os empresarios autonómicos e da provincia de Lugo.
 • Promover e apoiar calquera outra iniciativa que contribúa ao desenvolvemento da Comunidade Autónoma Galega e da provincia de Lugo.
 • Impulsar e promocionar iniciativas en materia de investigación, desenvolvemento e innovación.
 • Impulsar e promocionar iniciativas en materia de internacionalización das empresas galegas e da provincia de Lugo, con especial atención a emprendedores e empresas novos.
 • Impulsar e promocionar iniciativas en materia de mellora da competitividade, a través, entre outros, da innovación, das empresas galegas e da provincia de Lugo, con especial atención a emprendedores e empresas novos.
 • Promover o uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación no tecido empresarial da Comunidade Autónoma Galega e da provincia de Lugo e dinamizar as pemes e micropemes galegas e lucenses, especialmente os emprendedores e as empresas de nova creación,mostrándolles as vantaxes da Sociedade da Información para o desenvolvemento rural, empresarial, industrial e cultural.
 • Utilizar eficientemente os recursos tecnolóxicos existentes e acompañar e formar ás empresas no achegamento á Sociedade da Información.
 • Favorecer a inserción laboral de colectivos desfavorecidos a través da fórmula do autoemprego, como mulleres, novas, discapacitados, persoas en risco de exclusión ou dificultade social ou vítimas de malos tratos, e persoas con cargas familiares non compartidas.
 • Fomento da economía social.

Artigo 6º – Actuacións da Fundación

Ao obxecto de conseguir os seus fins a Fundación poderá realizar as seguintes actuacións:

 1. A elaboración, como previo a outras actuacións, dun estudo de diagnóstico e perspectiva que analice en profundidade as prioridades de actuación da Fundación no ámbito socioeconómico da Comunidade Autónoma Galega e da provincia de Lugo, en aras a planificar as iniciativas fundacionais dun decenio.
 2. Representar e xestionar, nos seus aspectos xerais e comúns, os intereses confiados á Fundación ante todas as instancias.
 3. Proceder ao estudo de todo tipo de problemas que se lle expoñan con carácter xenérico ás organizacións empresariais e empresarios integrados na Fundación e na Confederación de Empresarios de Lugo, acordando soluciónelas pertinentes e establecendo as consecuentes liñas de actuación.
 4. Promover o avance nos métodos e técnicas de xestión de empresas, fundamentalmente mediante a realización e difusión da investigación e da organización e funcionamento dos oportunos medios de formación e información.
 5. Establecer as estruturas organizativas que sexan necesarias e, especificamente, un gabinete de análise e creación de proxectos.
 6. Constituír servizos de asesoramento para os seus membros e organizar xornadas de estudo e orientación.
 7. Destinar o patrimonio fundacional ao desenvolvemento de infraestruturas propias da Fundación.
 8. Dirixirse aos poderes públicos coas iniciativas oportunas e solicitar ser oída na elaboración da normativa legal ou regulamentaria que afecte os fins da Fundación.
 9. Promover estudos e publicacións.
 10. Fomentar o lecer, a cultura e os servizos co ánimo de mellorar a calidade de vida en Galicia e en Lugo e a súa provincia.
 11. Coadxuvar na potenciación do patrimonio histórico de Galicia e de Lugo e a súa provincia.
 12. Promover o desenvolvemento da cidade de Lugo en conexión coa Universidade.
 13. Coadxuvar ao desenvolvemento económico, social, cultural e científico de Galicia, mediante as accións que se determinen.
 14. Instituir premios anuais como elemento impulsor de iniciativas empresariais, investigadoras, turísticas, culturais e artísticas.
 15. Fomentar, promover, coordinar, realizar e/o participar en conferencias, cursos e encontros.
 16. Organizar encontros, seminarios e convencións para intercambios de experiencias entre os empresarios e fomentar a súa solidariedade e interrelación para unha máis eficaz e mutua colaboración entre eles.
 17. Orientar aos empresarios galegos sobre as perspectivas de mercado, implantación de empresas, participacións e investimentos en Galicia e en Lugo e a súa provincia.
 18. Establecer, manter e fomentar as relacións con outras Asociacións e Fundacións, tanto nacionais como estranxeiras.
 19. Promover, xestionar e/o realizar, directa ou indirectamente, actividades formativas, dirixidas a emprendedores e pemes de Galicia e da provincia de Lugo.
 20. Promover, xestionar e/o realizar calquera tipo de proxecto ou actividade de forma conxunta, ou en colaboración con entidades públicas e/o privadas establecidas ou non na provincia de Lugo, a condición de que redunden na consecución dos obxectivos e fins desta Fundación, e no ámbito territorial da mesma.
 21. Desenvolver programas de “Viveiros e sementeiros de Empresas”, en orde a fomentar a posta en marcha de proxectos empresariais viables e preferentemente innovadores en Galicia e na provincia de Lugo mediante actuacións de tutelaje e asesoramento aos emprendedores.
 22. Fomentar, promover, coordinar, realizar e/o participar en instrumentos, ferramentas ou programas de apoio ao ecosistema emprendedor tales como incubadoras e aceleradoras, xa sexan xeneralistas ou especializadas, horizontais ou verticais; espazos coworking; centros de innovación; Venture builders; etc.
 23. Realizar calquera outras actividades que se consideren convenientes ao cumprimento dos fins da Fundación.

III. Título Segundo: Membros da Fundación

Artigo 7º – Membros da Fundación

Ademais da Confederación de Empresarios de Lugo, como entidade promotora da Fundación, esta pode estar integrada por outros membros que terán a consideración de membros de honra, fundadores, adheridos ou colaboradores.

Artigo 8º – Membros de Honra

Son membros de honra aquelas organizacións, entidades ou persoas físicas ou xurídicas que, en virtude do acordo motivado adoptado polo Padroado por maioría absoluta dos seus membros, así se designen atendendo aos seus méritos e servizos aos fins propios da Fundación.

Artigo 9º – Membros Fundadores

Teñen a consideración de membros fundadores aqueles que formen parte da Fundación no momento da súa creación podendo constar como tales na súa carta Fundacional.

Artigo 10º – Membros adheridos

Son membros adheridos aqueles que se incorporen con posterioridade ao outorgamento da Carta Fundacional, tendo a consideración de “membros adheridos junior” as empresas novas ou de nova creación beneficiarias dos servizos da propia Fundación e entidades representativas deste colectivo.

A condición de adherido adquírese por acordo motivado da maioría absoluta dos membros do padroado, previa solicitude dirixida ao/á presidente/a de o mesmo.

A adhesión ou integración na Fundación formalizarase a medio de solicitude normalizada establecida pola Fundación na que se exprese a vontade de adhesión á Fundación, o acatamento dos estatutos da mesma e das normas que os desenvolvan, así como das demais disposicións aplicables, co compromiso de asumir os dereitos e obrigacións inherentes á condición de membro da Fundación.

Artigo 11º – Membros colaboradores

Son membros colaboradores as persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que participen nos fins da Fundación, a través dunha achega anual menor á que se esixa aos membros fundadores e adheridos; a través do patrocinio de actividades concretas que desenvolva a Fundación; ou a través de calquera outra participación en accións puntuais da Fundación.

Os membros colaboradores da Fundación non formarán parte da Xunta Xeral da Fundación nin do seu Padroado, salvo que teñan a maiores a condición de membro fundador ou adherido.

Os membros colaboradores terán dereito a información e consulta sobre o funcionamento da Fundación; poderán formular iniciativas e suxerencias para unha mellor actuación e alcance dos fins da Fundación; terán acceso a servizos a prezo reducido e a beneficiarse dos convenios que a Fundación subscriba a favor dos seus membros; e terán dereito a figurar como tales nos elementos publicitarios e soportes de comunicación da Fundación –e facelo constar nos seus propios- como medio de difusión da súa colaboración e expresión da súa política de responsabilidade social corporativa.

Artigo 12º – Perda da condición de membro

A perda da condición de membro da Fundación terá lugar por renuncia de mesmo, previa comunicación dirixida ao/á Presidente/a de o Padroado.

A perda da condición de membro da Fundación poderá ter lugar así mesmo por acordo motivado do Padroado da Fundación, previa instrución de expediente con audiencia do expedientado, en caso de incumprimento, notorio e reiterado, das súas obrigacións sempre que previamente fose requirido para o efecto.

Non será preciso requirimento previo no caso de actos que afecten gravemente o interese xeral e aos fins da Fundación, sendo precisa a concesión de audiencia no expediente que respecto diso se instrúa, que será de prioritaria tramitación.

Non obstante o anterior, en caso de incumprimento consistente en falta de pagamento das achegas ordinarias por parte de membros da Fundación, poderá procederse sen máis a cursar a baixa como membro da Fundación, sen prexuízo da posterior rehabilitación como membro da Fundación para o caso de facerse fronte ás obrigacións pendentes.

O incumprimento de obrigacións para coa Fundación non será determinante da separación se o membro cumprise voluntariamente as obrigacións contraídas, aínda que fóra de forma extemporánea, salvo nos casos a que se fai referencia no parágrafo anterior.

En todo caso cando se produza a perda da condición de membro da Fundación, ben sexa por renuncia ou por acordo do Padroado, subsistirán os compromisos económicos previamente contraídos, entendéndose por tales os adquiridos ata o ano natural en que se produza a renuncia, incluído este último e con independencia da data da renuncia.

Artigo 13º – Dereitos e obrigacións dos membros

 

Os membros da Fundación, de honra, fundadores ou adheridos, terán os seguintes dereitos e obrigacións:

 1. Cumprir os Estatutos, normas que os desenvolvan e os acordos validamente adoptados.
 2. Asistir con voz e voto ás sesións dos órganos colexiados en que estean representados conforme os Estatutos.
 3. Satisfacer as achegas ordinarias e extraordinarias que se establezan polos órganos facultados para iso.
 4. Participar nos órganos complementarios na forma que se determine.
 5. Cumprir os fins da Fundación e desempeñar os cargos coa dilixencia esixible a todo representante leal.
 6. Conservar os bens e dereitos que integran o patrimonio da Fundación e manter plenamente a produtividade dos mesmos, segundo criterios financeiros e de acordo con as circunstancias económicas.
 7. Recibir información por medio dos seus representantes e obtela estes para se en orde ao exercicio interno das súas funcións.
 8. Observar as normas de disciplina, orde e cortesía nos actos en que interveñan e calquera outras establecidas pola lexislación, por estes Estatutos e normas que os desenvolvan e cantas determínense no Regulamento de Réxime Interior.

IV. Título Terceiro: Órganos básicos de goberno, administración e representación

Artigo 14º – Presenza de Honra

Poderase outorgar a Presidencia de Honra da Fundación CEL INICIATIVAS POR LUGO a aquela persoa física que polas súas especiais circunstancias constitúa unha referencia institucional para o conxunto dos cidadáns da provincia.

A persoa que ostente a Presidencia de Honra poderá presidir as reunións dos órganos de goberno da Fundación en datas sinaladas ao obxecto de coñecer directamente as distintas actividades desenvolvidas pola Fundación.

A Presidencia de Honra ostentará a máxima representación da Fundación a nivel institucional.

A designación da Presidencia de Honra da Fundación corresponderá ao Padroado da mesma a proposta do/a Presidente/a.

Artigo 15º – Órgano de Gobienro

O órgano de goberno da Fundación é o PADROADO.

Artigo 16º – Outros órganos básicos da Fundación

 1. a) O/a Presidente/a.
 2. b) A Xunta Xeral de Membros da Fundación.

Por outra banda, considéranse así mesmo como órganos básicos de xestión económica e administrativa o/a Chief Executive Officer (CEO), o/a Secretario/a, o/a Tesoureiro/a e o/a Directora/a Xerente da Fundación. Estes órganos de xestión administrativa e económica, aseguran o funcionamento administrativo e económico-financeiro da Fundación, e ao seu cargo estará o despacho ordinario e os trámites burocráticos da mesma.

Sección I: A Presidencia

Artigo 17º – Designación

O/a Presidente/a de a Fundación será designado polo Consello de Administración da Confederación de Empresarios de Lugo tendo en conta da súa condición de membro promotor da Fundación.

Artigo 18º – Atribucións

O/a presidente/a de a Fundación, que así mesmo o será do Padroado, exercerá as seguintes funcións:

 1. Ostentar a representación da Fundación e subscribir no seu nome toda clase de documentos e actuacións xudiciais ou extraxudiciais e para todos os efectos, ante particulares, Administracións Públicas, Corporacións, Xulgados e Tribunais, entidades bancarias, notarias, rexistros, empresas, Fundacións e organismos e, en xeral, ante calquera instancia ou autoridade sen máis limitacións que as establecidas nos presentes Estatutos, podendo outorgar para estes efectos os poderes que foren precisos, previo acordo do Padroado, salvo nos supostos de urxencia, nese caso poderá outorgalos persoalmente dando conta diso no seguinte Padroado que se celebre.
 2. Convocar e presidir as sesións do Padroado, dirixindo os debates na forma prevista pola Lei de Fundacións de interese galego.
 3. Dispoñer os gastos conforme aos orzamentos e plans de actuación, ordenar os pagos e formular e render contas, conxuntamente co/a Tesoureiro/a da Fundación.
 4. Conferir delegacións xerais e específicas aos membros do Padroado e da Fundación nos termos e co alcance que se determine, de acordo con os presentes Estatutos.
 5. Propoñer ao Padroado o nomeamento de Secretario/a, Tesoureiro/a e do Director/a Xerente.
 6. Exercer cantas outras lle correspondan conforme ás disposicións legais e regulamentarias, así como as que o Padroado lle poida delegar.

O/a Presidente/a de a Fundación poderá delegar temporalmente as súas funcións en calquera dos/as Vicepresidentes/as. Así mesmo, estes/estas asistiranlle no exercicio das súas atribucións e, de acordo con e por delegación do/ da Presidente/a, adoptarán as decisións concernentes aos asuntos que lles foran encomendados.

En caso de vacante, ausencia ou enfermidade do/ da Presidente/a, os Vicepresidentes/as substituiranlle coas mesmas facultades e pola orde que lles corresponda.

Sección II: O Padroado

Artigo 19º – O padroado como órgano de goberno

A administración, xestión, control e, en xeral o goberno e representación da Fundación correspóndelle ao Padroado, sen máis limitacións que as establecidas polas Leis e os presentes Estatutos.

O Padroado é soberano no cumprimento da súa misión, sen prexuízo de que o Protectorado exerza as facultades que as Leis lle atribúan sobre as Fundacións de Interese Gallego e sen prexuízo das facultades do/a Presidente/a en orde á representación da Fundación.

Artigo 20º – Atribucións

O Padroado é titular das facultades e potestades que en dereito precísense para o eficaz desenvolvimiento do fin fundacional, e interpretará sen limitación algunha os presente Estatutos.

O Padroado exerce o Goberno e Administración da Fundación, así como a súa dirección e impulso, sen máis limitacións que as establecidas nas Leis, podendo delegar as súas facultades nun ou máis dos seus membros, cos límites establecidos nos presentes Estatutos.

No exercicio das súas funcións o Padroado poderá levar a efecto toda clase de actos e negocios xurídicos sen máis requisitos e formalidades que as establecidas nas Leis.

En ningún caso o Padroado poderá delegar a aprobación de contas, formulación de Orzamentos, alleamento de bens e calquera outro acto que requira autorización ou aprobación do Protectorado.

Artigo 21º – Composición

21.1.-O Padroado estará integrado un/a Presidente/a e un número de vogais determinado polo Padroado a proposta do/a Presidente/a de entre 12 e 18 vogais atendendo ao número de membros da Fundación, os sectores de actividade con presenza na mesma, a integración de emprendedores como membros da Fundación, o nivel de actuacións da Fundación e criterios análogos.

A maiores, integrarán o órgano de goberno outros 2 vogais designados polo propio Padroado e que terán a consideración de vogais rotatorios a fin de integrar no labor de goberno da entidade a un número maior de membros da Fundación, favorecer a participación en funcións de goberno e xestión e achegar novas iniciativas e maior dinamismo á entidade.

 1. a) A Presidencia do Padroado recaerá no/a Presidente/a de a Fundación.
 2. b) Os vogais do Padroado serán designados de conformidade co seguinte:

1) A metade dos vogais serán designados polo Consello de Administración da Confederación de Empresarios de Lugo entre os membros da súa Xunta de Goberno, Asociacións ou empresas integradas na Confederación de Empresarios de Lugo ou entidades representativas, que á súa vez han de ser membros fundadores ou adheridos da Fundación.

Á súa vez o Consello de Administración da Confederación de Empresarios de Lugo designará, de entre os vogais designados, un/a Vicepresidente/a que terá a consideración de Vicepresidente/a Primeiro.

2) A metade de vogais restantes serán designados por maioría polos membros fundadores e adheridos da Fundación constituídos en Xunta Xeral de entre as organizacións, entidades, empresas ou empresarios que ostenten a condición de membro fundador ou adherido da Fundación.

En todo caso a Xunta Xeral da Fundación ha de velar porque no Padroado da Fundación estean debidamente representados os denominados membros adheridos junior a fin de favorecer a substitución xeracional na entidade con membros con previa experiencia nos órganos de goberno.

Á súa vez, os membros fundadores e adheridos da Fundación constituídos en Xunta Xeral, designarán, de entre os vogais designados, un/a Vicepresidente/a que terá a consideración de Vicepresidente/a Segundo.

 1. c) Os vogais rotatorios do Padroado serán designados polo propio Padroado de entre os membros fundadores e adheridos da Fundación.

En todos os casos a designación dos membros do Padroado recaerá en persoas, empresas, organizacións ou entidades cuxas circunstancias favorezan o cumprimento dos fins da Fundación.

Caso de tratarse de organizacións, entidades ou persoas xurídicas, estas designarán a persoa natural que as represente, podendo substituír a tal persoa natural en calquera momento, comunicándoo á Secretaría do Padroado.

21.2.- Os cargos dos integrantes do Padroado e a Presidencia serán desempeñados con carácter gratuíto, sen prexuízo do dereito para ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados que o desempeño da súa función ocasióneslles (dietas, desprazamentos etc.)/ etc.).

Artigo 22º – Suspensión, cesamento e cobertura de vacantes dos membros

22.1. En caso de haber fundada sospeita de graves irregularidades no cumprimento dos seus deberes por parte dun ou varios membros do Padroado, este, sen prexuízo das facultades do Protectorado, poderá acordar, como medida cautelar, a suspensión do membro afectado como integrante do Padroado sempre que non se aclare a comisión ou non de irregularidades. En todo caso haberase de dar conta das irregularidades detectadas ao Protectorado.

22.2. O cesamento dos membros do Padroado producirase nos seguintes supostos:

 1. Por morte, inhabilitación ou incompatibilidade do/a empresario/a individual ou extinción ou inhabilitación da organización, entidade ou persoa xurídica.
 2. Por perda da condición de membro da Fundación.
 3. Por incorrer nalgunha das prohibicións establecidas legalmente.
 4. Por renuncia á condición de membro do Padroado, que producirá efectos desde o momento en que se lle notifique formalmente ao Padroado.
 5. Por ser condenado por sentenza firme como consecuencia do exercicio da acción fundacional de responsabilidade.
 6. Por transcurso do prazo para o que foron designados, sen prexuízo da súa reelección.
 7. Por remoción acordada polo fundador, polo Padroado coa maioría prevista na normativa de aplicación e previa instrución de expediente respecto diso, con audiencia ao interesado, ou polos tribunais a instancia do Protectorado, tras a tramitación do expediente.

22.3. As vacantes que se produzan entre os membros do Padroado da Fundación serán cubertas conforme ao seguinte:

Se a vacante ten lugar por cesamento dun dos membros designados polo Consello de Administración da Confederación de Empresarios de Lugo, corresponderá a tal órgano a cobertura da vacante mediante a designación dun novo membro cos requisitos establecidos no artigo 21.1B).1) dos presentes Estatutos.

Se a vacante ten lugar por cesamento dun dos membros designados polos membros da Fundación constituídos en Xunta Xeral, corresponderá a estes a cobertura da vacante mediante a designación dun novo membro cos requisitos establecidos no Artigo 21.1B).2) dos presentes Estatutos.

Se a vacante ten lugar por cesamento dun dos vogais rotatorios designados polo propio Padroado, corresponderá a este a cobertura da vacante.

En todo caso a designación dos novos membros do Padroado operará polo período de tempo que reste ata a seguinte elección dos membros do Padroado ou, en caso de vogais rotatorios, ata o tempo que reste para facer efectiva a rotación.

22.4. A substitución, cesamento e suspensión de membros do Padroado comunicarase ao órgano do Protectorado para a súa inscrición no Rexistro de Fundacións.

Artigo 23º – Mandato

O período de mandato dos membros do Padroado será de catro anos coa única excepción dos denominados vogais rotatorios para os que o período de mandato será de dous anos.

A designación dos membros do Padroado por parte do Consello de Administración da Confederación de Empresarios de Lugo terá lugar conforme as súas propias normas de funcionamento.

A designación dos membros do Padroado por parte dos membros da Fundación constituídos en Xunta Xeral terá lugar por sufraxio libre e secreto e correspondendo un voto a cada membro da Fundación.

Para os efectos previstos no parágrafo anterior, o/a Presidente/a de a Fundación convocará á totalidade dos membros fundadores e adheridos da mesma cunha antelación polo menos de 15 días naturais a aquel en que haxa de ter lugar.

Así mesmo o/a Presidente/a, con carácter previo a tal convocatoria, comunicará ao Consello de Administración da Confederación de Empresarios de Lugo a data da votación e o número de vogais a designar, a efectos de que este comunique á Presidencia os membros por el designados segundo o establecido no Artigo 21.1.B.1 cunha antelación de 72 horas á data en que terá lugar a votación, e iso a efectos de que non se duplique o nomeamento como membro do Padroado dun membro da Fundación.

Serán electores e elixibles todos os membros fundadores e adheridos da Fundación que se atopen ao corrente no abono das súas achegas.

Poderanse presentar candidaturas no domicilio da Fundación ata 24 horas antes da hora prevista para a celebración da Xunta Xeral de membros da Fundación convocada para a votación.

Antes de proceder á votación constituirase unha mesa de idade, integrada polos membros de maior e menor idade, actuando como Secretario/a o da Fundación.

A mesa comprobará que as candidaturas presentadas reúnen os requisitos esixidos e procederase ao acto de votación. Cada elector depositará nunha urna a papeleta correspondente á candidatura por el elixida.

Unha vez realizada a votación, procederase ao reconto das papeletas, resultando elixidos os candidatos que obteñan maior número de votos. Caso de que se presente unha única candidatura resultará proclamada esta sen necesidade de votación. En caso de empate procederase a unha nova votación entre os candidatos con igual número de votos.

Nesa mesma Xunta Xeral proclamaranse elixidos como membros do Padroado tanto os designados polo Consello de Administración da Confederación de Empresarios de Lugo como os que resulten da ou as votacións realizadas.

A designación dos vogais rotatorios por parte do Padroado terá lugar por maioría absoluta dos membros deste órgano na primeira reunión que teña lugar tras a celebración da Xunta Xeral Electoral e na primeira reunión que teña lugar tras transcorrer os dous anos de mandato estatutariamente previstos.

Sección III: Xunta Xeral dos membros da Fundación

Artigo 24º – Atribucións

A efectos de que os membros fundadores e adheridos da Fundación reciban información sobre a representación, goberno e xestión da Fundación, con independencia de que poidan solicitar tal información cando o estimen oportuno, serán convocados en Xunta Xeral polo/a Presidente/a con a periodicidade que respecto diso estableza o Padroado.

Na mencionada Xunta Xeral, a Presidencia, na súa calidade de Presidente do Padroado, dará conta das principais actividades ou actuacións que estea a desenvolver da Fundación; actuacións ou programas no seu caso programados para períodos posteriores; datos relevantes en orde á xestión da Fundación e calquera outra información que o Padroado estime conveniente ou relevante.

Así mesmo, os membros fundadores e adheridos da Fundación serán convocados en Xunta Xeral para a designación dos membros do Padroado coa periodicidade establecida nos presentes Estatutos.

V. Título Cuarto: Órganos de xestión administrativa e económica

Artigo 25º – O/a Secretario/a

25.1.- Como órgano de xestión administrativa e económica establécese a Secretaría da Fundación, que á súa vez o será do Padroado.

25.2.- O/a Secretario/a será nomeado polo Padroado a proposta do/ do Presidente/para podendo recaer o nomeamento nun membro do propio Padroado, nese caso, e polo feito de ter a condición de membro, terá dereito a voto.

O nomeamento do/da Secretario/a será con carácter indefinido, podendo ser removido do seu cargo por acordo do Padroado a proposta do/da Presidente/a.

25.3.- O/a Secretario/a exerce as seguintes funcións:

 1. a) A Secretaría dos órganos colexiados da Fundación, a cuxas sesións asistirá con voz, e con voto para o caso de que sexa á súa vez membro do Padroado.
 2. b) A asesoría xurídico administrativa da Fundación.
 3. c) Ser fedatario/a de todos os actos, reunións ou acordos, levantando as correspondentes actas e certificando os seus contidos.
 4. d) A asistencia e colaboración nos órganos unipersoais e colexiados da Fundación e o coidado da adecuada execución de resolucións e acordos.
 5. e) O despacho burocrático e calquera outros que se establezan, así como os que a Presidencia lle encomende ou delegue en cuestións de mero trámite.

Artigo 26º – O/a Tesoureiro/a

Como órgano de xestión económica e administrativa establécese a figura do Tesoureiro/a.

O/o Tesoureiro/para será nomeado polo Padroado da Fundación a proposta do/da Presidente/a, podendo recaer o nomeamento nun membro do propio Padroado, nese caso, e polo feito de ter a condición de membro, terá dereito a voto.

O nomeamento do/do Tesoureiro/para será con carácter indefinido, podendo ser removido/a de o seu cargo polo acordo do Padroado.

Exercerá basicamente, as seguintes funcións:

 1. a) Conservar os fondos e dispoñer gastos conforme a orzamentos.
 2. b) Supervisar as cuestións económicas da entidade.
 3. c) Ordenar os pagos e formular e render contas ante o Padroado, conxuntamente coa Presidencia da Fundación.

Artigo 27º – O/a Chief Executive Officer (CEO)

27.1.- A Fundación poderá designar a unha persoa, forme parte integrante da Fundación ou non, como máximo/a executivo/a de a Fundación coa categoría de Chief Executive Officer (CEO), co fin de dirixir profesionalmente a Fundación e implementar as accións e estratexias precisas a fin de conseguir os obxectivos establecidos polo Padroado e o cumprimento das obrigacións establecidas nos Convenios de Colaboración.

Á súa vez o CEO dirixirá o goberno e administración da Fundación, inspeccionando e impulsando os seus servizos e actividades, asegurando o seu normal funcionamento, executando, cumprindo e facendo cumprir as decisións propias e as do Padroado.

Entre outras funcións o/a CEO exercerá ademais as seguintes accións:

 1. Establecer a orientación e estratexia global da Fundación en materia de emprendemento, recursos humanos, innovación, liñas de negocio e proxectos.
 2. Identificar e establecer as prioridades da Fundación, tales como: futuros proxectos, investimentos, diversificación de liñas de traballo, así como todas aquelas cuestións internas da organización
 3. Deseñar e definir a estratexia nos seus dous niveis principais: corporativa e competitiva
 4. Alcanzar os obxectivos marcados polo Padroado.
 5. Xestionar eficazmente os orzamentos.
 6. Seleccionar e dirixir os recursos humanos da Fundación, ostentando a Xefatura do persoal,
 7. Obter as fontes de financiamento precisas para lograr dispoñer dos recursos necesarios para o correcto desenvolvemento dos proxectos da Fundación.
 8. Controlar a xestión financeira e fiscal.
 9. Detectar as tendencias que poidan supoñer as oportunidades ou ameazas cara á Fundación,
 10. Representar á Fundación ante toda clase de autoridades, fundacións, empresas e Administracións Públicas na negociación, subscrición e execución de todo tipo de Convenios e Acordos colaborativos.

27.2.- O/a CEO será designado polo Padroado, a proposta da Confederación de Empresarios de Lugo. De igual forma, o/a CEO cesará no seu cargo polo acordo do Padroado.

27.3.- O cargo de CEO poderá recaer en persoa que teña a condición de membro do órgano de goberno da Fundación.

27.4.- O/a  CEO, despois de que órgano de xestión administrativa e económica, poderá asistir ás reunións do Padroado ou outros órganos da Fundación con voz, pero sen voto, salvo que este cargo recaia nun membro do Padroado, nese caso, dispoñerá dos devanditos dereitos.

27.5.- No caso de que o cargo de CEO non fose designado, as súas funcións serán asumidas polo/a Director/a Xerente.

Artigo 28º – O/a Director/a Xerente

28.1.- O/A  Director/a Xerente  da Fundación exerce, en virtude dos acordos do Padroado, as funcións de supervisión e control do despacho ordinario dos asuntos da Fundación, baixo a dirección directa do CEO.

28.2.- O/a  Director/a Xerente  será designado/a por o Padroado, a proposta do CEO. De igual forma, o/a Directora/a Xerente cesará no seu cargo polo acordo do Padroado.

28.3.- As resolucións ou acordos sobre delegacións conferidas ao/ á  Director/a Xerente serán motivadas polos correspondentes órganos delegantes e precisarase, en cada caso, a súa natureza e alcance.

28.4.- O cargo de Director/a Xerente non poderá recaer en persoa que teña a condición de membro do órgano de goberno da Fundación.

28.5.- O/A Directora/a Xerente, despois de que órgano de xestión administrativa e económica, poderá asistir ás reunións do Padroado ou outros órganos da Fundación con voz, pero sen voto.

28.6.- No caso de que o cargo de Director Xerente non se designou, as súas funcións serán asumidas polo/a  Secretario/a.”

Artigo 29º – Órganos Consultivos

O órgano de goberno, á súa iniciativa, ou á do Presidente/a de a Fundación, poderá crear e suprimir, órganos consultivos de carácter colexiado ou unipersoal, para estudos e finalidades concretas, coas denominacións, coas denominacións de seccións, relatorios, comisións delegadas, de estudos, comités organizadores, comisións de traballo, e asesores, que se estimen convenientes, todo iso, en aras da axilidade e especialización dos obxectivos fundacionais.

VI. Título Quinto: Funcionamento do Padroado, outros órganos colexiados

Artigo 30º – Reunións do Padroado

O Padroado da Fundación celebrará sesións ordinarias e extraordinarias.

Reúnense en sesión ordinaria unha vez ao semestre como mínimo, salvo que o Regulamento de Réxime Interior dispoña outra periodicidade á vista da experiencia acumulada.

Celebraranse sesións extraordinarias sempre que así o decida o Presidente, ou ben cando o soliciten ao/ á Presidente/a polo menos unha terceira parte dos vogais do Padroado, indicando os puntos de orde do día que desexan que se trate e data da reunión.

Artigo 31º – Convocatoria

As sesións, tanto ordinarias como extraordinarias, convocaranse polo/a Presidente/a, á súa iniciativa, en execución de acordos do Padroado, ou cando sexa solicitado na forma determinada no artigo anterior.

Non obstante o disposto, o Padroado poderá celebrar validamente sesión extraordinaria, sen necesidade de convocatoria, se se atopan reunidos a totalidade dos seus membros e así o acordan por unanimidade.

As convocatorias indicarán o lugar, data, hora e os asuntos para tratar na orde do día e cursaranse cunha antelación mínima de 9 días á data en que haxa de ter lugar a reunión e remitiranse aos patróns mediante calquera procedemento, incluídos os medios informáticos, electrónicos ou telemáticos.

Dita antelación poderase reducir a 24 horas no caso de urxencia inaprazable que o Padroado ratificará no seu caso.

O Padroado poderá celebrarse mediante multiconferencia telefónica, videoconferencia ou calquera outro sistema análogo que asegure a comunicación en tempo real e, por tanto, a unidade de acto, de forma que un, varios, ou incluso todos os patróns asistan de maneira telemática á reunión.

Artigo 32º – Constitución das sesións

O Padroado entenderase validamente constituído cando concorran á reunión, presentes ou representados, na forma legalmente establecida, polo menos, a metade máis un dos seus membros.

A efectos da válida constitución do Padroado, terase en conta que o cargo de membro do Padroado que recaia nunha persoa física deberá ser exercido persoalmente, sen prexuízo de que poida actuar no seu nome e representación outro membro do Padroado por el designado para actos concretos e con arranxo, no seu caso, ás instrucións formuladas por escrito.

Pola súa banda, no caso de que o membro do Padroado o sexa por razón do cargo que ocupa, poderá actuar no seu nome a persoa a correspóndaa a súa substitución conforme ás súas normas de funcionamento, sen prexuízo da posibilidade de actuar no seu nome e representación outro membro do Padroado nos termos sinalados no parágrafo anterior.

Artigo 33º – Adopción de Acordos e Actas

 • Os acordos adoptaranse pola maioría absoluta dos asistentes, salvo nos supostos nos que a Lei de Fundacións de Interese Gallego, Regulamentos de desenvolvemento, os presentes Estatutos e as demais normas aplicables esixan maiorías cualificadas.

En caso de empate será dirimente o voto do/ da Presidente/a.

As votacións serán públicas, salvo no caso de eleccións ou cando así o soliciten a maioría dos membros presentes, sen prexuízo do que se determine no regulamento de Réxime Interior.

 

Na acta farase constar con carácter xeral o resultado de cada votación, sen prexuízo do dereito dos patróns que así o soliciten a solicitar que figure expresamente o sentido do seu voto e/o os motivos que o xustifiquen.

 • Así mesmo, o Padroado poderá adoptar acordos sen celebrar reunión, a proposta do/da Presidente/a ou cando o solicite un terzo dos membros do Padroado, sempre que ningún dos patróns opóñase.

As reunións do Padroado sen sesión versarán sobre propostas concretas, que serán remitidas polo/a Presidente/a, por escrito, á totalidade dos membros do Padroado, quen deberá responder tamén por escrito no prazo de 48 horas desde a súa recepción.

O/a Secretario/a deixará constancia na acta dos acordos adoptados, expresando o nome dos membros do Padroado con indicación do voto emitido por cada un deles.

Neste caso, considerarase que os acordos foron adoptados no lugar do domicilio social e na data de recepción do último dos votos.

 • De cada sesión que realice o Padroado levantarase acta pola Secretaría, especificándose os asistentes, orde do día, circunstancias do modo, lugar e tempo de realización da sesión e de asistencia á mesma, puntos principais das deliberacións e contido dos acordos adoptados. En caso de así requirilo algún dos patróns asistentes, farase constar o sentido favorable do seu voto ou, no seu caso voto contrario ou abstención ao acordo adoptado e motivos. Todo iso sen prexuízo dos requisitos adicionais para o levantamento de actas previstas nos presentes Estatutos para os supostos de celebración de reunións mediante multiconferencia telefónica, videoconferencia ou calquera outro sistema análogo e para os supostos de adopción de acordos sen celebrar reunión.

Con carácter xeral as actas aprobaranse na seguinte sesión do Padroado, podendo non obstante a Secretaría emitir certificación dos acordos adoptados, sen prexuízo da posterior aprobación da acta, facendo constar a non aprobación da mesma. En caso de considerarse necesario ou conveniente, o acto poderá aprobarse na mesma sesión á que corresponda.

Artigo 34º – Outros Órganos Colexiados

A salvo disposición expresa nos presentes Estatutos, o Padroado establecerá as regras de funcionamento doutros órganos colexiados da Fundación xa existentes ou que poidan existir nun futuro, sendo de aplicación supletoria a tales órganos as previsións sobre funcionamento do Padroado establecidas no presente Título.

VII. Título Sexto: Patrimonio e Réxime Económico

Artigo 35º – Patrimonio da Fundación

35.1.- O Patrimonio da Fundación integrarase por toda clase de bens, dereitos e accións, sen máis limitacións que as establecidas polas Leis.

35.2.- O capital ou Patrimonio inicial da Fundación está formado pola dotación inicial recollida na escritura fundacional.

Artigo 36º – Outros recursos da Fundación

36.1.- Os demais recursos da Fundación procederán de:

 1. a) As achegas ordinarias ou extraordinarias establecidas polo Padroado.
 2. b) Subvencións que se poidan percibir dos entes públicos.
 3. c) Auxilios, doazóns, herdanzas e legados.
 4. d) Rendemento de actividades, servizos e publicacións.
 5. e) Intereses de contas crediticias.
 6. f) Rendibilidade procedente do patrimonio.
 7. g) Calquera outros que se axusten á estrita legalidade.

36.2.- As achegas que se poidan fixar abonaranse no prazo e forma que determine o Padroado.

36.3.- Os fondos públicos ou valores mobiliarios depositaranse ao seu nome en establecementos financeiros.

36.4.- Os bens e dereitos que integran o patrimonio da Fundación deberán figurar ao seu nome, e constar nos seus inventarios, e os que sexan susceptibles de inscrición inscribiranse nos rexistros correspondentes.

Artigo 37º – Plan de Actuación

O Padroado elaborará e remitirá ao Protectorado nos tres últimos meses de cada exercicio un plan de actuación no que se conteñan os obxectivos e as actividades que se previu desenvolver no exercicio seguinte, previsión de ingresos e gastos da fundación, así como memoria explicativa do correspondente plan anual.

O Padroado ou a persoa que este designe, formulará as contas anuais que deberán ser aprobadas polo padroado no prazo de seis meses desde o peche do exercicio económico, e presentaranse ante o Protectorado no prazo de vinte días hábiles seguintes á súa aprobación para o seu exame e posterior depósito no Rexistro de Fundacións de Interese Gallego.

As contas anuais, que comprenden balance, conta de resultados e memoria, forman unha unidade, deben ser redactadas con claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da fundación.

A memoria completará, ampliará e comentará a información contida no balance e na conta de resultados, e incorporará un inventario dos elementos patrimoniais da fundación.

Ademais, incluirase na memoria as actividades fundacionais, os cambios no órgano de goberno, dirección e representación, así como o grao de cumprimento do plan de actuación, indicando os recursos empregados, a súa orixe, o número de beneficiarios en cada unha das distintas actuacións realizadas, os convenios que no seu caso se subscribiron con outras entidades para estes fins, así como o grao de cumprimento do destino de rendas e ingresos.

As contas anuais someteranse á auditoria externa, remitindo ao protectorado o informe da mesma xunto coas contas anuais, nos casos previstos legalmente.

Artigo 38º – Contas Anuais

As contas anuais deberán de ser asinadas polo/a presidente/a ou persoa á cal, conforme aos presentes estatutos ou ao acordo adoptado polos seus órganos de goberno, correspóndalle formulalas. As contas anuais presentaranse ao protectorado no prazo sinalado no art. 33 dos presentes estatutos acompañadas de certificación do secretario.

IX. Título Oitavo: Modificación dos Estatutos

Artigo 39º – Modificación dos Estatutos

O Padroado pode promover a modificación dos presentes Estatutos mediante acordo motivado das dúas terceiras partes dos asistentes sempre que, ademais, supoña unha maioría absoluta do número dos seus membros.

Para que a modificación sexa válida requírese que a mesma non sexa contraria á vontade dos fundadores e aos seus fins fundacionais, precisándose ademais a notificación da mesma ao protectorado para a súa posterior inscrición no Rexistro de Fundacións de interese galego da Xunta de Galicia.

X. Título Noveno: Extinción da sociedade

Artigo 40º – Acordo de extinción

O acordo de extinción da Fundación, que se adoptará polo Padroado, requirirá a mesma maioría que fixa o artigo 38 para a modificación dos Estatutos, debendo de ser ratificado o acordo polo Protectorado e rexistrado no Rexistro de Fundacións de interese galego da Xunta de Galicia.

En todo caso o expediente que se incoe para a extinción da Fundación comprenderá a exposición razoada de cáusaa determinante da extinción, o balance da Fundación, e a proposta de designación de liquidadores, o seu programa de actuación e o proxecto de distribución do produto da venda do patrimonio da Fundación.

Caso de que nos e adoptase acordo do Padroado, ou este non fose ratificado polo Protectorado, será necesaria para a extinción da Fundación resolución xudicial, que poderá ser instada polo protectorado, polo Padroado ou por calquera dos seus membros.

Artigo 41º – Supostos de extinción

Procederá a extinción nos seguintes supostos:

Cando as disposicións da Carta Fundacional ou dos presentes Estatutos, sexan revogadas, alteradas ou modificadas por persoas, autoridades ou xurisdición diferente do Padroado e sen expreso coñecemento de leste.

Cando calquera organismo público, autoridade ou xurisdición, pretendesen intervir, minguar, alterar, modificar, contrariar ou de calquera outra forma non respectar, observar, cumprir e gardar a vontade fundacional, reflectida nestes Estatutos e na Escritura Fundacional.

Se chegado o caso de que, por insuficiencia nos medios de que dispón a Fundación ou por calquera outra circunstancia, resultase imposible o cumprimento do fin fundacional, salvo que de acordo con as precisións destes Estatutos e da Carta Fundacional o Padroado acordase, por maioría de dous terzos dos seus membros, a modificación dos Estatutos.

Calquera outras debidamente ponderadas e acreditadas.

Artigo 42º – Liquidación

Extinguida a Fundación procederase á súa liquidación asignándose o patrimonio social resultante a outras entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro que puidesen cumprir finalidades semellantes.

XI. Título Décimo Regulamento de Réxime Interior

Artigo 43º – Regulamento de Réxime Interior

Mentres non se elabore e aprobe o Regulamento de Réxime Interior, o Padroado aprobará e aplicará, no marco da lexislación e destes Estatutos, as normas precisas, xerais ou puntuais, para o correcto funcionamento da Fundación e dos seus órganos.

A aprobación do Regulamento de Réxime Interior corresponderá ao Padroado.

CONTACTO

Pazo de Feiras e Congresos
El Palomar s/n. 27004, Lugo

Newsletter FCEL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: FUNDACIÓN CEL INICIATIVAS POR LUGO. Finalidades: Xestión da súa solicitude de información e/ou contacto. Lexitimación: Consentemento do Interesado. Destinatarios: Non se cederán datos salvo obriga legal. Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos.

Hit Enter to search or Esc key to close