Código de Conduta de Provedores

1. Obxecto

O obxecto destas Condicións de Contratación é establecer os requisitos xerais, que deben cumprir as Empresas Contratistas para a execución prestación dos servizos contratados pola Fundación CEL, e para que poidan realizar unha correcta valoración tanto cuantitativa como cualitativa das obras e/ou servizos para os que solicitamos oferta.

Os destinatarios finais destas Condicións de Contratación son as Empresas

Contratistas contratadas para a prestación de obras e/ou servizos á Fundación CEL.

A aceptación da Empresa Contratista como provedor da Fundación CEL, é requisito imprescindible para a contratación e deberá levar a cabo segundo os termos que a Fundación CEL comunique no seu momento á Empresa Contratista.

Estas Condicións serán de aplicación a todas aquelas materias que non se regularon expresamente no Contrato ou nos documentos que complementen ao mesmo.

Calquera excepción a estas Condicións só será válida e aplicable, se previamente recibiu a aceptación expresa e escrita da Fundación CEL.

No caso de existir discrepancias entre os distintos documentos que integran a Documentación Contractual, a orde de prelación será o seguinte:

 1. Contrato ou Pedido.
 2. Modificacións do Prego de Condicións da Fundación CEL acordadas, no seu caso, por escrito coa Empresa Contratista.
 3. As presentes “condicións de contratación de obras e servizos da Fundación Cel“ (incluíndo todos os documentos de especificacións xerais ou particulares, técnicas ou económicas) e demais documentación entregada á Empresa Contratista na fase de Petición de Oferta (incluíndo todos os documentos que se remiten as mesmas).

Calquera excepción a estas Condicións de Contratación por parte da Empresa Contratista soamente será válida se foi formulada por escrito con anterioridade á adxudicación, e aceptada expresamente por escrito pola Fundación CEL. As excepcións que se acorden desta forma só serán aplicables á Documentación Contractual respecto de a cual fosen pactadas, non sendo extensivas a outros documentos contractuais.

Non se considerará válida ningunha cláusula ou condición xeral de contratación posta pola Empresa Contratista nas súas facturas, albarás, correspondencia ou calquera outro documento, que contraveña, diferir ou limite o contido da Documentación Contractual, incluíndo establecer nas presentes Condicións de Contratación.

As presentes Condicións de Contratación rexerán ata que fosen cumpridastodas as obrigacións e compromisos que naceron da Documentación Contractual.

2. Definicións

Documentación Contractual: Todos os documentos nos que se plasmaron as condicións da relación entre a Fundación CEL e a Empresa Contratista (tanto relativas á subministración e/ou o servizo, como á contraprestación), e a vontade das partes de dar por celebrado o contrato. Inclúense como Documentación Contractual o Contrato, o Pedido, modificacións do Prego de Condicións acordadas por escrito coa Fundación CEL, o Prego de Condicións, as presentes Condicións de Contratación e documentos complementarios, presentes ou futuros, aos que se remiten as mesmas e, en xeral, calquera acordo asinado por ambas as partes.

Empresa Contratista: provedor de bienes/servizos para Fundación CEL.

PRL: Prevención de Riscos Laborais.

3. Sistemática Operativa

3.1. Ofertas

A presentación dunha oferta por parte da Empresa Contratista á Fundación CEL conleva a aceptación das presentes Condicións e en caso de adxudicación do contrato, pasará a formar parte integrante do mesmo.

3.2. Adxudicación

 1. A adxudicación realizarase a través dun contrato (en diante o Contrato), composto por todos aqueles documentos que se citen expresamente como parte integrante do mesmo.

Para seleccionar a empresa contratista atenderase a varios criterios:

– Criterio económico (60 puntos):

As empresas convidadas deberán cumprimentar o modelo de oferta adxunto indicando a súa proposta económica global e a desagregación desta. Sobre o importe total aplicarase a seguinte fórmula:

Puntuación empresa = 60 x importe mellor oferta / importe oferta

– Proposta técnica (40 puntos):

As empresas convidadas deberán presentar unha memoria sucinta de non máis de dez 10 páxinas (en letra Calibri 11, interliñado 1,15 e texto xustificado) expoñendo a súa proposta de desenvolvemento dos traballos indicados, plan de traballo, equipo adscrito e plan de mantemento. Cada un dos apartados valorarase cun máximo de 10 puntos.

Adxudicarase o contrato á empresa que obteña a maior puntuación sumando a obtida en ambos os criterios.

A adxudicación do contrato será notificada á empresa ou empresario interesado a través do  correo electrónico designado e publicarase na páxina web de FCEL.

Unha vez adxudicado o contrato, requirirase á empresa para a formalización do correspondente contrato que incluirá o detalle das obrigacións do prestador que versarán sobre os aspectos, que se citan a continuación e en todo este documento, a título enunciativo e non limitativo.

2. A Fundación CEL resérvase o dereito a non proceder á adxudicación definitiva dos traballos, no caso de que transcorridos 15 (quince) días naturais desde a data de recepción do Contrato por parte da Empresa Contratista para a súa firma e selaxe, esta non devolvese dous exemplares do mesmo á Fundación CEL, cos devanditos trámites debidamente cumprimentados e acompañados da documentación esixida para o efecto.

3.3. Duración

Salvo nos casos nos que se pacte algo diferente, a entrada en vigor da Documentación Contractual terá lugar no momento da firma do Contrato pola Empresa Contratista ou á aceptación do Pedido pola Empresa Contratista. A duración da relación será a establecida na Documentación Contractual.

A relación poderá prorrogarse a condición de que así se especifique na Documentación Contractual. A falta de especificación, só se prorrogará se as partes acórdano expresamente de forma previa ao vencemento especificado no contrato, sen que se poida presumir a prórroga automática.

3.4. Licenzas, permisos e autorizacións

A Empresa Contratista obrígase a xestionar, tramitar e obter, en forma firme e definitiva e baixo a súa enteira responsabilidade todas aquelas licenzas, permisos e autorizacións necesarias para o cumprimento do obxecto contractual, entre as que se inclúen, a título meramente enunciativo, todas as licenzas municipais necesarias para a execución de obras, os permisos de transporte, aprobación de instalacións e sistemas, homologacións de maquinaria, probas de equipos, etc.

A Empresa Contratista asume o pago de canto taxas, impostos e gastos devindíquense das licenzas, permisos e/ou autorizacións anteriores, aínda cando por imperativo legal deba solicitar as mesmas a nome da Fundación CEL.

A Empresa Contratista obrígase a manter vixentes talles licenzas, permisos e autorizacións durante a execución do Contrato.

A Empresa Contratista dará estrito cumprimento a todas e cada unha das leis, ordes, e regulamentacións locais, municipais, provinciais, de ámbito autonómico e estatal, aplicables ás operacións da Empresa Contratista na execución da obra ou servizo previstos no Contrato; así mesmo obrígase a indemnizar e manter a salvo á Fundación CEL e os seus empregados e representantes, fronte a calquera responsabilidade resultante do seu incumprimento.

3.5. Coñecemento do emprazamento e documentación complementaria

Naqueles casos nos que a execución da obra ou prestación dos servizos vaia realizarse en espazos físicos identificados e determinados, considérase que a Empresa Contratista examinou o emprazamento para familiarizarse coas condicións do mesmo.

A Empresa Contratista acepta as condicións en que se atope este espazo, non admitíndose en ningún caso, tras a adxudicación do Contrato, ampliacións do prezo para corrixir erros na estimación do custo dos traballos derivados das condicións do emprazamento.

3.6. Subcontratación

A Empresa Contratista non poderá subcontratar total nin parcialmente, a execución dos traballos obxecto do Contrato sen a previa e expresa autorización por escrito do Cliente. Para iso a Empresa Contratista deberá solicitar á Fundación CEL o documento de Solicitude e Aprobación de Subcontratación, tanto de primeiro nivel como de segundo nivel e sucesivos, que será facilitado e posteriormente aprobado pola Fundación CEL de forma previa, cando cumpra.

A autorización da Fundación CEL á Empresa Contratista para a subcontratación dalgunha tarefa vinculada ao Contrato non implica o establecemento de vínculo ou relación contractual entre a Fundación CEL e a empresa subcontratista.

Cando a Empresa Contratista subcontratase traballos deberá respectar os niveis de subcontratación, e en xeral cumprir co resto de condicións establecidas na Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e a súa normativa de desenvolvemento.

A Empresa Contratista esixirá aos seus subcontratistas que a execución dos traballos subcontratados lévese a cabo conforme ao previsto nas presentes Condicións, e enviará á Fundación CEL, se este solicitáseo, unha copia do contrato subscribido coa empresa subcontratista, no que así se faga constar.

Nos supostos en que a Empresa Contratista procedese nos termos anteriores a unha subcontratación dos traballosos contratados, responsabilizarase plenamente e con carácter exclusivo da coordinación de tal actividades a través da súa propia estrutura organizativa, así como do cumprimento por parte das empresas subcontratistas de canto obrigacións de orde fiscal, laboral, de seguridade social ou de calquera outra natureza, correspóndanlles. A Empresa Contratista manterá indemne á Fundación CEL fronte a toda responsabilidade derivada do incumprimento de calquera das anteriores obrigacións, coas soas limitacións e condicións que con carácter imperativo resulten da normativa vixente.

A Empresa Contratista asumirá así mesmo todas as responsabilidades descritas no Contrato e estas Condicións sobre as actuacións das empresas ou profesionais subcontratados. En ningún caso poderá deducirse relación contractual algunha entre as devanditas empresas e a Fundación CEL, respondendo sempre a Empresa Contratista ante a Fundación CEL e calquera terceiros das actividades daqueles e das obrigacións e responsabilidades que puidesen derivarse dos traballos contratados, independentemente da súa natureza.

A Empresa Contratista presentará á Fundación CEL a renuncia expresa e escrita das empresas subcontratistas aos dereitos que recoñece o artigo 1.597 do Código Civil, antes do inicio dos traballos da subcontrata.

No caso de ser autorizada a subcontratación, a Fundación CEL ten dereito a rexeitar a un determinado subcontratista por un motivo válido. En particular, esto aplícase cando existen dúbidas fundadas sobre a experiencia ou capacitación técnica do subcontratista, ou sobre o incumprimento das súas obrigacións en materia de seguridade e riscos laborais ou de protección ambiental. A Empresa Contratista obrígase nestes casos para proporcionar sen demora outro subcontratista substituto. Os atrasos producidos por este motivo serán a cargo da Empresa Contratista.

3.7. Cesión de contrato

A Empresa Contratista non poderá ceder o Contrato, total, nin parcialmente sen antes obter o consentimento escrito da Fundación CEL para o efecto. Con suxeición ao predito, as estipulacións do Contrato faranse, no seu caso, extensivas e serán vinculantes para os sucesores e cesionarios da Empresa Contratista.

Tampouco poderá ceder ningún dos dereitos e créditos de carácter económico comercial ou financeiro derivados do Contrato, nin realizar ningún tipo de operación polas que dispoña dos mencionados dereitos e créditos.

3.8. Prezo

O prezo do Contrato inclúe todo o que é obxecto do mesmo e canto deba achegar ou realizar a Empresa Contratista para o seu cumprimento, sen máis excepcións que aqueles conceptos que fosen expresamente excluídos do mesmo.

Os prezos contemplados no Contrato son pechados, fixos e non revisables durante o período de vixencia do mesmo, salvo que expresamente pactouse o contrario.

3.9. Facturación

A Empresa Contratista emitirá as facturas nos prazos, ou ao cumprimento dos fitos que as partes expresamente pactasen no Contrato, e en defecto de pacto, tras a respectiva entrega ou conclusión dos bienes ou servizos.

A Empresa Contratista remitirá as facturas de conformidade coa legalidade vixente, fará mención pedido ou contrato correspondente, e achegará, se fose o caso, a folla de rexistro de servizo ou entrega do ben que, previamente, recibiría da Fundación CEL como documento de aceptación aos servizos prestados ou bienes entregados.

Será requisito indispensable para a aceptación de facturas proforma e/ou facturas comerciais a entrega pola Empresa Contratista á Fundación CEL do parte de traballo diario, certificación de entrega do ben ou documento que en cada momento se especifique, debidamente cumprimentados.

Salvo que outra cousa determínese no Contrato, o vencemento da factura considerarase segundo o disposto na Lei 15/2010, do 5 de xullo ou outra normativa posterior vixente. Sen prexuízo do anterior, a Fundación CEL resérvase o dereito para devolver a factura á Empresa Contratista naqueles supostos en que se omitiu calquera dato dos relacionados neste apartado, calquera outro esixido legalmente ou necesario a efectos fiscais, ou cando non se prestou a conformidade ás obras ou servizos realizados. Esta devolución deixará sen efecto a data de entrada da factura, que se rexistrou inicialmente.

3.10. Condicións de pago

Salvo que outra cousa páctese no contrato, o pago realizarase mediante transferencia bancaria, segundo o disposto na Lei 15/2010, do 5 de xullo.

No caso de que a data de pago fose un día inhábil, o pago efectuarase ao día hábil seguinte. Para os efectos anteriores entenderanse por días inhábiles os sábados, domingos e festivos na cidade de firma do Contrato.

Todos os pagos efectuados pola Fundación CEL antes de a recepción provisional, ou aceptación dos traballos, terán a consideración de anticipos a boa conta e non prexulgarán en ningún momento a calidade dos mesmos.

A aceptación do pago final exclúe a posterior reclamación por parte da Empresa Contratista, salvo que manifestase a súa reserva dentro das dúas semanas seguintes á recepción do pago. Realizada a súa reserva, a Empresa Contratista deberá xustificar a súa reclamación dentro do mes seguinte á recepción do pago, e de non facelo a súa reserva quedará sen efecto.

3.11. Certificado de liberación de cargas e reclamacións

A Empresa Contratista librará a favor da Fundación CEL un completo Certificado de Liberación de Cargas e Reclamacións, incluíndo as de terceiros, antes de abonar o pago final. Se, efectuado o pago final, aparecese algunha reclamación relacionada cos traballos contratados, a Empresa Contratista indemnizará á Fundación CEL polos gastos en que esta incorra como consecuencia de tal reclamación.

3.12. Garantía

No momento de formalizar o Contrato, a Fundación CEL resérvase o dereito de esixir á Empresa Contratista a entrega dun aval bancario, a primeiro requirimento polo 10% do prezo total do Contrato conforme os modelos que figuran no Anexo 1, en concepto de garantía de fiel cumprimento das obrigacións e responsabilidades que se deriven do mesmo.

O aval bancario será emitido por unha entidade bancaria ou aseguradora de recoñecida solvencia, a cual deberá ser previamente aceptada pola Fundación CEL, e terá validez ata a data de vencemento do período de garantía da obra ou servizos contratados.

Na proposta comercial que os licitantes presenten, indicarán a cantidade en que se incrementará o prezo ou os prezos propostos se se materializa a solicitude do aval bancario ou seguro de caución, considerándose, a omisión deses incrementos na proposta comercial dos licitantes no sentido de que non se aplicará ningún aumento de prezo neste caso.

A solicitude do aval bancario, se se materializa, comunicarase á Empresa Contratista no momento da notificación da adxudicación do contrato.

En caso de adxudicación parcial do contrato, o incremento do prezo ou prezos indicados pola Empresa Contratista considerarase proporcional á parte que lle sexa adxudicada.

A Fundación CEL poderá executar o aval bancario, nos casos en que a Empresa Contratista non cumpra co contrato, non sendo necesaria para exercer esa execución unha previa decisión xudicial que recoñeza ese incumprimento, dada a condición da primeiro requirimento do aval bancario.

Se, revisado o Contrato, acordásese un incremento do seu prezo, a Empresa Contratista presentará á Fundación CEL un novo aval bancario complementario do inicial ao obxecto de garantir o 10% do prezo final do Contrato, dentro dos 20 días naturais seguintes á data en que se pactou este incremento.

No caso de que durante a vixencia do Contrato ou do seu período de garantía, executouse total ou parcialmente o aval bancario por parte da Fundación CEL, a Empresa Contratista restaurará o valor total da garantía nos termos que anteceden e dentro do prazo máximo dos 20 días naturais seguintes ao requirimento que para estes fins realícelle a Fundación CEL.

3.13. Control de calidade, inspeccións e probas

A Empresa Contratista obrígase a cumprir as condicións de control de calidade que teña implantadas a Fundación CEL para obras e servizos.

A Fundación CEL e os seus representantes poderán realizar un seguimento do desempeño da Empresa Contratista, que pode levar a cabo mediante análise de indicadores de proceso, calidade percibida pola Fundación CEL, inspección da execución das obras ou servizos en calquera momento, inspección do centro de traballo onde se desempeñen os servizos prestados. A Empresa Contratista efectuará canto probas resulten esixibles conforme a normativa vixente ou á boa práctica.

Todos os custos das inspeccións e probas que se leven a cabo e, no seu caso, das reparacións ou modificación dos servizos/documentación xerada que resulten necesarias, serán por conta da Empresa Contratista, incluídos os custos de desprazamento do persoal da Fundación CEL, só cando as probas ou inspeccións houbesen de repetirse por causas imputables á Empresa Contratista. A aprobación por parte da Fundación CEL das probas ou ensaios levados a cabo pola Empresa Contratista non implica a exoneración de ningunha responsabilidade por parte da Empresa Contratista.

3.14. Dirección técnica e seguimento dos traballos

A dirección da execución das obras ou servizos corresponderá á Empresa Contratista, sendo a única responsable da mesma e iso sen prexuízo das facultades de control, seguimento ou vixilancia que, no seu caso, puidese reservarse a Fundación CEL.

A Empresa Contratista informará á Fundación CEL, coa periodicidade convida entre ambas as partes, do estado dos traballos. En todo caso a Empresa Contratista informará á Fundación CEL, con carácter inmediato, de canto incidencias xurdan en relación coa execución dos traballos, indicando as súas causas e das medidas correctivas adoptadas.

Adicionalmente, a Empresa Contratista remitirá á Fundación CEL aquela documentación ou información relacionada con calquera aspecto dos traballos contratados que lle fose solicitada pola Fundación CEL ao obxecto de efectuar un adecuado seguimento dos mesmos. A Empresa Contratista entregará estes documentos en soporte papel e/ou electrónico e co formato que en cada caso indíquelle a Fundación CEL.

A Empresa Contratista presentará á Fundación CEL, coa periodicidade convida entre ambas as partes, os comprobantes de traballo asinados polo responsable que designase, cumprimentados coa información e no soporte e formato que en cada momento lle indique a Fundación CEL e responsabilizándose de que o seu contido axústese fiel e rigorosamente á realidade.

3.15. Ordes de cambio

Calquera cambio na forma, calidade ou cantidade nas obras ou nos servizos deberán ser avaliados de común acordo e aprobados pola Fundación CEL e a Empresa Contratista para que teñan eficacia. Estes cambios recolleranse nun documento anexo ao contrato, asinado por ambas as partes, establecendo o seu alcance e contido, e, no seu caso, a súa valoración económica e/ou novo prazo de execución.

Sen prexuízo do anterior, a Fundación CEL poderá ordenar a execución destes cambios de acordo cos prezos unitarios ou por administración que se detallaron no Contrato e, na súa falta, na Oferta da Empresa Contratista e iso sen necesidade de solicitar previamente a autorización desta última.

A aprobación dos devanditos cambios non alterará o calendario de fitos contractualmente previsto, que deberá ser obrigatoriamente respectado pola Empresa Contratista, salvo que expresamente outra cousa estableceuse na Orde de Cambio.

3.16. Recepción da obra ou servizo

3.16.1 Recepción provisional:

A Empresa Contratista comunicará á Fundación CEL a finalización da obra ou servizo coa debida antelación, a fin de que fixe un día e hora para examinar conxuntamente o estado da obra ou servizo contratado e proceder no seu caso a efectuar a recepción provisional.

Se a comprobación realizada resultase satisfactoria, cumpríndose as obrigacións contractuais de execución e funcionamento, a Fundación CEL emitirá a correspondente acta de recepción provisional.

Se pola contra, non fose satisfactoria, a Fundación CEL expedirá unha acta de recoñecemento na que deixará constancia dos defectos e/ou avarías manifestadas nas obras ou servizos, así como os prazos en que deberán de ser rectificados pola Empresa Contratista.

Transcorridos os prazos fixados na acta de recoñecemento levarase a cabo unha nova inspección conxunta das obras ou  servizos, realizando as probas que correspondan. Se o seu resultado fose satisfactorio, a Fundación CEL estenderá a correspondente acta de recepción provisional. Se persistisen irregularidades ou defectos, a Fundación CEL estenderá unha nova acta de recoñecemento podendo optar por proporcionar un novo prazo de corrección á Empresa Contratista ou resolver o Contrato.

3.16.2 Recepción definitiva:

A Empresa Contratista notificará á Fundación CEL a finalización do período de garantía establecido na condición 3.17 e solicitaralle procédase á recepción definitiva da obra ou servizos. Se a comprobación acerca da corrección/reparación dos defectos e/ou avarías recollidas na acta de recepción provisional, resultase satisfactoria, cumpríndose todas as obrigacións derivadas do Contrato, a Fundación CEL emitirá a correspondente acta de recepción definitiva. Noutro caso, a Fundación CEL estenderá unha acta de recoñecemento na que se farán constar os defectos detectados, así como o prazo para a súa corrección. Transcorrido este prazo persistindo os defectos observados, a Fundación CEL poderá esixir a oportuna indemnización por danos e prexuízos e/ou executar o aval bancario que se presentou.

3.17. Garantía dos traballos

A Empresa Contratista garante á Fundación CEL que as obras e/ou servizos serán realizados correctamente, con suxeición ás previsións do Contrato e a todas as especificacións e/ou planos integrados no mesmo ou que en diante se faciliten, aos prazos establecidos neles, así como que o traballo será debidamente executado en todos os seus aspectos e que estará libre de defectos.

Así mesmo, a Empresa Contratista garante á Fundación CEL que os materiais, equipos e compoñentes por ela achegados cumpren coas especificacións convidas e as normas e prescricións esixibles, que son adecuadas para o uso ou fin ao que se destinan e da calidade esixida, e que non foron usados.

O período de garantía das obras ou servizos contratados será aquel estipulado no Contrato, e na súa falta, terá unha duración de tres (3) anos contados a partir da data da Acta de recepción provisional do traballo ou entrega do subministración obxecto do contrato por parte da Fundación CEL.

Durante este período, a Empresa Contratista levará a cabo as reparacións ou substitucións das instalacións, equipos ou elementos que presenten calquera defecto, fallo ou anomalía no deseño, materiais, man de obra, fabricación, funcionamento ou rendemento. A decisión de que se proceda á reparación ou, no seu caso á substitución corresponde sempre á Fundación CEL.

As reparacións ou substitucións anteriores deberán realizarse coa maior celeridade posible, a cargo da Empresa Contratista e sen afectar o resto da obra, servizos ou normal actividade da Fundación CEL e cando iso non fose posible reducindo ao mínimo o atraso, as inxerencias noutros traballos ou a indispoñibilidade da instalación.

A Empresa Contratista soportará todos os gastos que se ocasionen para dar cumprimento a esta garantía, tales como desmonte, transporte, montaxe de equipos ou elementos e calquera outro.

Se a Empresa Contratista non cumprise con dilixencia, e nun prazo razoable, as obrigacións derivadas desta garantía, a Fundación CEL poderá, ao seu exclusivo criterio, emendar estes defectos, ben directamente, ben a través dun terceiro, con cargo á Empresa Contratista, que virá ademais obrigada a resarcir á Fundación CEL dos danos e prexuízos que lle ocasionase.

Aqueles traballos ou materiais que houbesen de ser repetidos, substituídos ou reparados nos termos anteriores terán, á súa vez, un período de garantía de igual duración ao anterior, contado a partir da data da súa execución, substitución ou reparación.

3.18. Penalizacións por incumprimento

Sen prexuízo de aplicar, cando sexa oportuno, a facultade resolutoria contemplada na condición 3.41, a Fundación CEL terá dereito a aplicar e percibir penalizacións polas causas que seguidamente se indican.

O incumprimento por parte da Empresa Contratista dos prazos de execución ou entrega (xa sexan parciais, xa totais) establecidos no Contrato, dará lugar a unha penalización que, salvo pacto en contra, será dun 1% do importe total do Contrato por semana ou fracción de atraso, ata un límite máximo do 20% do devandito prezo total e con independencia de que sexan unha ou varias as partidas atrasadas.

No caso de que existan defectos, anomalías ou avarías nas instalacións, materiais, equipos ou software (sexa cal for a súa procedencia) tanto na súa fabricación como dispoñibilidade, a Fundación CEL poderá aplicar unha penalización igual á anterior por cada semana enteira que transcorra sen iniciarse a reparación ou substitución correspondente. O cómputo deste prazo iniciarase desde a data en que a Fundación CEL puxese en coñecemento da Empresa Contratista a existencia da avaría ou defecto. No caso de que a Empresa Contratista non puidese emendar as deficiencias ou anomalías existentes e os equipos ou elementos contratados teñan unha capacidade de rendemento ou dispoñibilidade inferior á garantida e non se resolveu o contrato, a Empresa Contratista abonará á Fundación CEL a penalización pactada no Contrato.

Sen prexuízo do mencionado anteriormente, a Empresa Contratista estará obrigada tamén a compensar economicamente, con carácter adicional, calquera prexuízo que causará á Fundación CEL en materia de Prevención de Riscos Laborais. Se o Cliente detectase algún incumprimento concreto da normativa de prevención de riscos laborais, notificará á Empresa Contratista, apercibíndolle de tal circunstancia, de forma que esta adopte as medidas correctivas pertinentes e asegure o total cumprimento a futuro. En caso de reiterarse novos incumprimentos, ou se a avaliación da súa desempeño preventivo durante a execución do contrato lanza un resultado non satisfactorio, a Fundación CEL estará facultado a aplicar penalizacións económicas á Empresa Contratista, podendo mesmo extinguir o Contrato, en función da gravidade ou a continuada reiteración dos incumprimentos mencionados, ou aplicar as consecuencias que se recollan noutra Documentación Contractual.

A exixibilidade das penalizacións fixadas na Documentación Contractual, nestas Condicións de Contratación ou nas cláusulas específicas de seguridade e saúde é independente das indemnizacións que puidesen ser reclamadas á Empresa Contratista polos danos e prexuízos que os seus incumprimentos causasen á Fundación CEL, así como da facultade da Fundación CEL de rescindir a relación contractual.

 

A Fundación CEL poderá deducir o importe das penalizacións de calquera cantidade que tivese pendente de pago a favor da Empresa Contratista. De non existir pagos pendentes, a Empresa Contratista virá obrigada a efectuar o pago á Fundación CEL das penalizacións pendentes nun prazo máximo de 30 días naturais desde que fosen esixidas.

3.19. Transmisión da propiedade e do risco

Salvo disposición en contrario establecida nas condicións particulares do Contrato, a titularidade sobre as obras, instalacións, equipos, software, desenvolvementos informáticos, desenvolvementos web, códigos fonte, claves de acceso e/ou materiais que deban ser fornecidos pola Empresa Contratista, transmitirase á Fundación CEL, libre de cargas e gravames, no momento do seu pago ou unha vez sexan entregados nas instalacións da Fundación CEL ou no lugar de execución da obra ou servizo contratado, o que antes ocorra, e iso sen prexuízo do dereito da Fundación CEL a rexeitar a aceptación das obras, instalacións, equipos, software, desenvolvementos informáticos, desenvolvementos web, códigos fonte, claves de acceso e/ou materiais, como consecuencia de ser de menor calidade da estipulada ou de non cumprir coas especificacións acordadas.

Independentemente do momento de transmisión da propiedade das obras, instalacións, equipos, software, desenvolvementos informáticos, desenvolvementos web, códigos fonte, claves de acceso e/ou materiais, a transferencia á Fundación CEL de todos os riscos asociados aos mesmos, sen excepción algunha, producirase á recepción provisional.

3.20. Condicións e prazo de entrega

A entrega de obras, instalacións, equipos, software, desenvolvementos informáticos, desenvolvementos web, códigos fonte, claves de acceso e/ou materiais que puidesen estar asociados ao servizo, efectuarase no prazo e lugar establecido no Contrato, en condicións DDP segundo Incoterms 2020, salvo que expresamente negóciese outro tipo de entrega, previo coñecemento e conformidade por parte da Fundación CEL.

Os prazos de entrega dos materiais, repostos ou equipos serán os establecidos na Documentación Contractual. A falta de previsión na Documentación Contractual, a Fundación CEL definirá a data de entrega concreta ou o plan de entregas, comunicándoa á Empresa Contratista.

A data de entrega ou o plan de entregas que se establezan na Documentación Contractual será firme, debéndose efectuar de acordo coas cantidades e lugares alí establecidos, e na súa falta cos definidos pola Fundación CEL. Calquera modificación dos prazos de entrega establecidos na Documentación Contractual deberá de ser autorizada pola Fundación CEL de forma escrita.

As entregas parciais, ou entregas anticipadas ou non programadas de obras, instalacións, equipos, software, desenvolvementos informáticos, desenvolvementos web, códigos fonte, claves de acceso e/ou materiais non está permitida, salvo que estea así contemplado na Documentación Contractual ou sexa expresamente autorizado ou esixido pola Fundación CEL.

As datas de entrega non poden atrasarse, salvo por feitos imputables á Fundación CEL, por causas de Forza Maior ou porque a Fundación CEL así o autorice.

En caso de atraso dunha data de entrega ou no caso dunha entrega incompleta ou defectuosa, a Fundación CEL poderá sinalar á Empresa Contratista unha nova data de entrega, sen prexuízo de podelo cualificar como incumprimento contractual a efectos de aplicar as penalizacións establecidas na Documentación Contractual e, no seu caso, de poder rescindir a relación contractual. Adicionalmente, a Fundación CEL poderá solicitar a un terceiro que realice a prestación incumprida pola Empresa Contratista, sendo por conta desta todos os gastos que se ocasionaron.

No caso de que se produza un atraso reiterado das datas de entrega e/ou das cantidades solicitadas, e/ou a Empresa Contratista realice entregas reiteradas con defectos, sen prexuízo das penalizacións que correspondan segundo o establecido na Documentación Contractual, os incumprimentos cualificaranse como moi graves e a Fundación CEL terá a facultade de rescindir inmediatamente a relación e esixir a indemnización dos danos e prexuízos que sufrise como consecuencia da resolución do contrato, sen máis requisito que comunicalo á Empresa Contratista, que non terá dereito a reclamar pola finalización anticipada do Contrato ou Pedido.

A Fundación CEL, sen prexuízo dos dereitos que legalmente correspondan ao Estado, ou a terceiros, resérvase a posesión e propiedade dos desenvolvementos de software, páxinas web, propiedade intelectual, etc.

3.21. Seguros

A Empresa Contratista obrígase a subscribir ao seu cargo e manter en vigor durante a vixencia do Contrato, os seguintes seguros:

Seguro de Responsabilidade Civil que cubra as posibles responsabilidades en que puidese incorrer a Empresa Contratista e/ou os seus subcontratistas por danos e prexuízos nas persoas ou nas cousas, para si mesmo ou os seus traballadores, para a Fundación CEL ou para terceiros, a causa ou como consecuencia da realización dos traballos contratados. Deberase formalizar e manter en vigor durante o tempo de vixencia do Contrato, con compañía de seguros de recoñecida solvencia.

Seguro de todo Risco de Construción e Montaxe (no caso de Contratos de obras), que cubra os danos materiais e/ou perdas ocorridas na obra ou instalación, incluíndo os equipos e/ ou maquinaria usados na mesma. O límite de indemnización xeral será como mínimo o valor do Contrato. Este seguro deberá manterse en vigor desde a data de inicio dos traballos ata a súa recepción provisional pola Fundación CEL e ter as seguintes coberturas:

Todo risco de construción e montaxe (no caso de Contratos de obras); gastos de rebo; maquinaria e equipo; riscos da natureza; folga, motín e conmoción civil; terrorismo; mantemento amplo; elementos preexistentes (se houbese), e elementos lindeiros (se houbese). Este seguro deberá posibilitar á Fundación CEL a contratación do Seguro de Perda Anticipada de Beneficios (ALOP), no seu caso.

Seguro obrigatorio de Accidentes de Traballo e Enfermidade para todo o seu persoal, incluída incapacidade laboral transitoria e permanente e morte, nas condicións que en cada caso estableza a lexislación vixente. A Empresa Contratista será responsable de que os seus subcontratistas manteñan, á súa vez en vigor estas mesmas coberturas en relación co seu persoal.

Seguros Obrigatorios de Vehículos para o Transporte de Mercadorías ou persoas e Responsabilidade Civil Voluntaria.

Calquera outro seguro de contratación obrigatoria conforme á lexislación vixente.

Calquera outro seguro ou aval que puidese serlle esixido pola Fundación CEL, en cumprimento do pactado no Contrato, ou polas autoridades administrativas en cumprimento da normativa aplicable.

Así mesmo, os seguros citados deberán cubrir os riscos polos danos que poidan producir os subcontratistas contratados pola Empresa Contratista.

As cantidades que en virtude dos seguros subscribidos sexan abonados polas compañías aseguradoras destinaranse á reparación dos danos causados e/ou substitución dos bienes avariados.

A Empresa Contratista obrígase a informar á Fundación CEL, durante a vixencia do Contrato, de calquera incidencia que afecte á vixencia e condicións dos seguros contratados. En caso de sinistro, a Empresa Contratista haberá de notificalo inmediatamente á Fundación CEL, calquera que sexa a súa natureza, causas e alcance, remitíndolle un informe escrito en que se concreten estas circunstancias.

En caso de sinistro, calquera diferenza que xurda no pago das indemnizacións, xa sexa por aplicación das franquías, riscos non cubertos ou outro motivo, será soportada pola Empresa Contratista.

Antes do inicio dos traballos e sempre que así o requira a Fundación CEL, a Empresa Contratista e as subcontratistas deberán xustificar mediante certificación emitida pola aseguradora, a contratación do seguro e a súa vixencia, o alcance das coberturas e a adecuación do seu contido ás presentes condicións. Así mesmo, a Empresa Contratista presentará o último recibo xustificante do pago da curmá.

Cando fose requirido para iso, tamén entregará copia dos contratos de seguro e o recibo de xustificante do pago da curmá.

Estes certificados preverán a entrega á Fundación CEL pola compañía aseguradora.

3.22. Organización dos recursos persoais e materiais

A Empresa Contratista dispoñerá dunha organización empresarial real, cos medios persoais e materiais propios e adecuados á actividade contratada pola Fundación CEL, os cuales organizará e empregará para o bo cumprimento da actividade contratada e dos que será a única responsable.

A Empresa Contratista executará as obras e/ou prestará os servizos contratados a través de persoal integrado no seu persoal, contratado conforme a legalidade vixente, que conte coa formación, experiencia e cualificación necesarias para a adecuada execución dos traballos contratados.

A Empresa Contratista informará á Fundación CEL dos cambios que se produzan no persoal asignado á prestación dos servizos e/ou das obras obxecto deste Contrato, así como de calquera outra circunstancia que poida afectar á normal execución dos mesmos.

A organización do traballo, as retribucións, xornadas laborais, horarios, permisos, vacacións e, en xeral, canto aspectos refíranse ou afecten as condicións de traballo e réxime de disciplina e control do persoal da Empresa Contratista, será da súa exclusiva competencia. A Empresa Contratista será a única responsable da xestión e dirección dos seus propios empregados, así como da súa actuación e traballo.

Para os efectos anteriores, a Empresa Contratista deberá designar a unha persoa como responsable da organización e dirección técnica do persoal que haxa de asumir o desenvolvemento dos mesmos, así como das relacións coa Fundación CEL.

A Empresa Contratista facilitará ao seu persoal a roupa de traballo coa súa marca ou distintivo, salvo naqueles supostos en que expresamente se estableceu outra cousa.

Cando as actividades obxecto do Contrato houbesen de realizarse necesariamente en centros de traballo propios da Fundación CEL ou dun terceiro, os traballadores da Empresa Contratista deixarán limpos e ordenados as instalacións e os elementos empregados, unha vez terminados os traballos correspondentes a cada actuación ou tallo, ou diariamente en traballos de varias xornadas.

A Empresa Contratista, colaborará con aquelas outras empresas, persoal ou entidades que, no seu caso, a Fundación CEL designase para a realización doutros traballos no mesmo centro de traballo, observando en relación aos mesmos as debidas normas de urbanidade. Esta colaboración non poderá en ningún caso dar lugar a unha modificación de prezos, nin a unha revisión dos prazos de execución previstos no Contrato.

A Empresa Contratista deberá facilitar á Fundación CEL, sempre que sexa requirido, a documentación relativa ao seu propio persoal ou ao das súas empresas subcontratistas, en función do tipo de obra ou servizo que se trate, coa periodicidade que se establece na devandita aplicación e, adicionalmente, sempre que sexa requirido para iso pola Fundación CEL. Así mesmo, a Empresa Contratista comunicará á Fundación CEL as alto e as baixas do persoal destinado á prestación dos servizos e/ou execución das obras, así como outras modificacións que puidesen afectar á normal execución do contrato, achegando a documentación que xustifique estes cambios.

Cando os traballos houbesen de levarse a cabo en instalacións da Fundación CEL, e debido á súa duración ou natureza, número de traballadores destinados á súa realización, ou esixencias normativas, fose preciso a instalación de sanitarios, duchas, vestiarios, A Empresa Contratista proporcionará ao seu persoal as ferramentas, software, hardware, utensilios, medios, equipos de seguridade e, en xeral, todo o material preciso para a execución dos traballos contratados, sendo da súa conta a totalidade dos gastos de adquisición, mantemento e reposición dos mesmos.

3.23. Obrigacións laborais e sociais

A Empresa Contratista cumprirá toda a normativa laboral, legal ou convencional, e en materia de seguridade social respecto ao persoal ao seu cargo, durante toda a vixencia do Contrato. Este persoal atoparase sometido á única e exclusiva dependencia da Empresa Contratista.

A Empresa Contratista xustificará documentalmente o cumprimento das súas obrigacións contractuais e legais, presentando a documentación que en cada momento sexa requirida, coa periodicidade que se requira.

Sen prexuízo da xestión documental que se realice, A Empresa Contratista xustificará o cumprimento das súas obrigacións sempre que fose requirido para iso pola Fundación CEL, presentando a documentación solicitada nun prazo máximo de tres días.

Se a Empresa Contratista desprazase traballadores a España no marco dunha prestación de servizos transnacionales, asegurarase de que perciban a contía salarial mínimo que resulte das disposicións legais, regulamentarias e dos convenios colectivos que sexan de aplicación en España e, en xeral, cúmpranse cantas outras esixencias resulten legalmente de aplicación en relación cos devanditos traballadores en España.

A Empresa Contratista deixará indemne á Fundación CEL e as consecuencias que para este último puidesen derivarse de calquera acción, reclamación, ou procedemento instado por un terceiro (incluíndo aquelas que resulten dunha actuación administrativa), polo incumprimento de calquera obrigación laboral ou da Seguridade Social facendo fronte ás cantidades que resultasen dos mesmos, coas soas limitacións e condicións que resulten da normativa vixente. Nestes supostos de incumprimento, a Fundación CEL poderá reter o pago de calquera cantidade que debese á Empresa Contratista ata un importe equivalente ao total das responsabilidades que estime que razoadamente puidesen derivarse do mesmo.

3.24. Obrigacións en materia de Prevención de Riscos Laborais

A Empresa Contratista adoptará canto medidas sexan necesarias para dar cumprimento á normativa vixente sobre prevención de riscos laborais contida na Lei 31/1995 do 8 de novembro e cantas outras normas legais ou convencionais que contemplen a adopción de medidas preventivas e que en cada momento se atopen en vigor.

En consecuencia, co anterior, a Empresa Contratista avaliará os riscos, elaborará a planificación da actividade preventiva, formará e informará sobre riscos e medidas de emerxencia aos seus traballadores, e levará a cabo a vixilancia periódica do estado de saúde dos mesmos, co obxecto de velar pola saúde e seguridade dos traballadores, tanto propios como dos seus subcontratistas.

Antes do inicio dos traballos a Empresa Contratista designará un responsable en materia de prevención de riscos laborais para a execución das obras ou servizos, e presentará á Fundación CEL a documentación relativa a PRL e outra documentación de carácter xeral, en función do tipo de obra ou servizo que se trate, como medio para realizar a coordinación de actividades empresariais e como medio de entrega da documentación de control de cumprimento da presente obrigación de achega documental, tanto en materia de PRL como noutras materias.

Esta documentación relativa a PRL poderá ser solicitada posteriormente pola Fundación CEL, en calquera momento, se as condicións do traballo así o requirisen.

Cando a Empresa Contratista concorra con outra/s empresa/s nun mesmo centro de traballo cumprirá co deber de cooperación e establecerá os medios de coordinación dispostos polo artigo 24 da Lei de Prevención de Riscos Laborais e polo Real Decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, que o desenvolve, de forma que se garanta a adecuación entre os riscos existentes e as medidas para aplicar para a súa prevención.

Sempre que se produza un accidente na execución dos traballos contratados, a Empresa Contratista haberá de dar conta do mesmo á Fundación CEL.

Con independencia das responsabilidades en que incorra a Empresa Contratista, se a Fundación CEL observase o incumprimento de normas en materia de prevención de riscos laborais, farao saber á Empresa Contratista a fin de que esta emende inmediatamente as anomalías observadas, e se non se adoptasen inmediatamente as medidas precisas para resolver eficazmente a situación, a Fundación CEL resérvase o dereito de paralizar os traballos, asumindo a Empresa Contratista os efectos económicos de tal paralización, e sen prexuízo de poder resolver o Contrato, se as circunstancias do incumprimento tivesen entidade suficiente para iso, a xuízo exclusivo da Fundación CEL.

3.25. Programa de mellora de cultura

A Empresa Contratista colaborará en todas aquelas actividades divulgativas, intercambio de boas prácticas e outras actividades de liderado desenvolvidas pola Dirección sobre a Prevención de Riscos Laborais e o medioambiente que, de agora en diante, sexanlle requiridas pola Fundación CEL con obxecto de mellorar a cultura preventiva.

Ademais, comprométese a establecer mecanismos de comunicación interna cos seus traballadores para garantir que a información trasladada nas devanditas actividades divulgativas é coñecida por todos os seus traballadores.

3.26. Política de alcol e drogas

Non está permitido o acceso ás instalacións da Fundación CEL ou o desenvolvemento de traballos, baixo os efectos do alcol, drogas ou outras substancias.

Non está permitido o consumo de alcol, drogas nin outras substancias de ningún tipo durante a xornada laboral, tanto dentro como fóra das instalacións da Fundación CEL.

3.27. Obrigacións tributarias

A Empresa Contratista declara atoparse ao corrente das súas obrigacións tributarias, comprometéndose a cumprir as mesmas nos termos legalmente previstos durante toda a vixencia do Contrato, así como a presentar a documentación que xustifique este cumprimento.

Nos supostos de que a Empresa Contratista non dese cumprimento a algunha das obrigacións esixidas pola lexislación tributaria, a Fundación CEL poderá reter o pago de calquera cantidades que tivese pendente de abono a aquela ata un importe equivalente ao total das responsabilidades que estime que razoadamente puidesen derivarse.

3.28. Obrigacións en materia de Medio Ambiente

A Empresa Contratista garante o cumprimento de canto obrigacións correspóndanlle por aplicación da lexislación ambiental en vigor.

A Empresa Contratista responderá por calquera dano ou prexuízo ocasionado ao medio ambiente durante o desenvolvemento dos traballos contratados, debendo deixar indemne á Fundación CEL de calquera sanción, pena ou reclamación que puidese derivarse do incumprimento das súas obrigacións en materia ambiental.

Ante un incumprimento de calquera das presentes Condicións de Contratación ou ante calquera praxe que supoña un risco grave e inminente para o medio ambiente a criterio da Fundación CEL, o persoal da Fundación CEL, supervisor dos traballos poderá paralizalos, facéndose cargo a Empresa Contratista das perdas ocasionadas e en calquera caso, o incumprimento das obrigacións relativas ao mantemento da zona de traballo, determinará o que se deduza da facturación o cargo polos gastos ocasionados máis o 10% dos mesmos en concepto de gastos de xestión.

3.29. Propiedade industrial e intelectual

A Empresa Contratista garante á Fundación CEL que dispón de patentes, licenzas e, en xeral, demais dereitos de propiedade industrial e intelectual precisos para realizar canto é obxecto do Contrato. Noutro caso, a Empresa Contratista será responsable da obtención das cesións, permisos e/ou autorizacións necesarias dos titulares das patentes, modelos e marcas de fábrica correspondentes, sendo da súa conta o pago dos dereitos e compensacións por tal conceptos.

As reclamacións formuladas por titulares de dereitos de propiedade industrial e intelectual como consecuencia da execución do Contrato serán asumidas pola Empresa Contratista responsabilizándose das súas consecuencias con plena indemnidad da Fundación CEL.

Todos os deseños, planos, innovacións, desenvolvementos intelectuais, ideas disruptivas e especificacións que entregase a Fundación CEL á Empresa Contratista para a execución dos traballos, así como as invencións, patentes, modelos de utilidade e demais dereitos de propiedade intelectual xerados ou que se xeren pola Empresa Contratista en virtude do contrato ou de calquera outro acordo complementario, sexa ou non, en base a canta documentación entregase a Fundación CEL á Empresa Contratista para a execución dos traballos, serán propiedade exclusiva da Fundación CEL. A Empresa Contratista poderá utilizar o resultado dos traballos desenvolvidos, así como toda a información e documentación e todos os materiais citados exclusivamente para o obxecto do contrato, non podendo cedelos nin revelalos a terceiros salvo cando iso resulte necesario para o obxecto do contrato e a Fundación CEL autorizar previamente por escrito.

Todos os traballos e resultados alcanzados no desenvolvemento do contrato cédense e son propiedade exclusiva de Fundación CEL quen ostentase de forma única os dereitos de uso e explotación sobre os resultados alcanzados e, en especial, calquera deles protegibles mediante dereitos de propiedade intelectual e, no seu caso, industrial ou know-how

No caso de que resulte necesario revelar a unha terceira parte o resultado dos traballos desenvolvidos, así como información, documentación ou materiais pertencentes á Fundación CEL, a Empresa Contratista asegurarase de que este terceiro adquira obrigacións similares ás aquí establecidas en canto a confidencialidade e limitacións de uso e en ningún caso poderase facer esta revelación sen a aprobación previa e expresa da Fundación CEL.

No caso de que a Empresa Contratista ou algún dos seus empregados fixesen algún desenvolvemento, invento ou descubrimento, co apoio doutras persoas ou non, durante o transcurso e en relación co traballo realizado en virtude do contrato ou como resultado do devandito traballo, a Empresa Contratista asegurarase de que se tomen as medidas oportunas para que tal desenvolvemento, invento ou descubrimento pase a ser propiedade da Fundación CEL, sen que iso implique unha remuneración adicional por parte do Cliente. A Empresa Contratista será a única responsable de remunerar aos seus empregados ou a calquera outro enxeñeiro, desenvolvedor ou inventor cando así o esixan a lexislación, o contrato de traballo ou calquera outro acordo existente entre a Empresa Contratista e a persoa que fixese o desenvolvemento, invento ou descubrimento ou que contribuíse aos mesmos.

3.30. Marca e imaxe

Para os efectos de dar cumprimento ao obxecto do Contrato, a Empresa Contratista unicamente poderá usar as marcas das que sexa titular a Fundación CEL España en relación co material para o que sexa expresamente autorizada e conforme as condicións establecidas no Contrato, nas presentes Condicións de Contratación, no Manual de Identidade para as Empresas Colaboradoras e ás directrices que en cada momento lle fosen impartidas pola Fundación CEL. Os gastos derivados do uso e utilización das marcas e imaxes da Fundación CEL serán por conta da Empresa Contratista, coa condición que logo se indicará. A utilización dos símbolos identificativos e das imaxes e marcas da Fundación CEL pola Empresa Contratista cando iso resulte necesario para a prestación dos servizos e/ou execución das obras contratadas, non supoñerá en ningún caso a substitución por parte da Fundación CEL da posición que como empregador e responsable do seu persoal corresponde, exclusivamente, á Empresa Contratista.

A Empresa Contratista instruirá aos empregados destinados á prestación dos servizos contratados sobre as condicións de utilización da marca e símbolos identificativos da Fundación CEL.

A Empresa Contratista será directamente responsable da boa imaxe das marcas das que é titular a Fundación CEL usadas para dar cumprimento ao obxecto do Contrato, obrigándose a manter pola súa conta en adecuado estado de conservación e, no seu caso de mantemento, o material en que figure esta marca.

A Empresa Contratista deixará indemne á Fundación CEL de calquera dano e prexuízo que para o mesmo puidese derivarse do incumprimento das directrices que sobre a marca e imaxe figuren nestas Condicións, no Contrato ou que lle fosen impartidas pola Fundación CEL. A Fundación CEL resérvase o dereito para revogar a autorización de uso e/ou a cambiar as condicións de utilización da súa marca, logotipos e/ou de calquera dos símbolos identificativos da súa propiedade, coa soa comunicación escrita á Empresa Contratista, asumindo os custos en que esta última houbese de incorrer como consecuencia desta decisión e atopásense debidamente xustificados.

Salvo que outra cousa pactouse, a autorización para o uso das marcas e imaxe da Fundación CEL terá a mesma duración do Contrato, a cuxo termo a Empresa Contratista cesará de utilizar a mesma de forma inmediata.

3.31. Protección de datos de carácter persoal

Se por parte da Empresa Contratista fose necesario o acceso a datos de carácter persoal cuxo responsable sexa a Fundación CEL para levar a cabo o Contrato, a Empresa Contratista deberá prestar o seu servizo dentro do marco establecido polo Regulamento Xeral de Protección de Datos (en diante, RGPD) UE (2016/679) do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, as súas disposicións de desenvolvemento ou complementarias, subscribindo para iso o contrato de encargado de tratamento que configura o Anexo 2 da presente Especificación Técnica (art 28.3 RGPD).

O contratista asumirá a obrigación de someterse á normativa nacional e da Unión Europea en materia de protección de datos, e ao indicado no apartado “3.47. Localización dos sistemas de información e comunicacións para o rexistro de datos” deste documento, esta obrigación ten o carácter de obrigación contractual esencial para os efectos das consideracións do apartado 3.41 deste documento.

A Empresa Contratista unicamente tratará os datos de carácter persoal conforme as instrucións que lle dea a Fundación CEL, dentro do ámbito dos servizos contratados.

A Empresa Contratista non utilizará os datos a que teña acceso con outro obxecto distinto ao de prestar os servizos contratados nin con finalidades distintas ás establecidas e transmitidas nas súas instrucións pola Fundación CEL, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a terceiras persoas, excepto naqueles supostos en que sexa necesaria, previa autorización por escrito (art 28.2 RGPD), a subcontratación dalgún dos servizos.

No caso de que a Empresa Contratista, encargada do tratamento, destinase os datos a outra finalidade, comuníqueos ou os utilice incumprindo as estipulacións do contrato, será considerado tamén como responsable do tratamento, respondendo das infraccións en que incorrese persoalmente.

A Empresa Contratista adoptará as medidas de índole técnica e organizativa establecidas pola Fundación CEL e que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, en función do nivel de criticidad dos tratamentos que se realicen.

No caso de que se autorizou a subcontratación dalgún dos servizos, a Empresa Contratista impoñerá ás empresas subcontratadas, mediante contrato por escrito (art. 28.9 RGPD), as mesmas obrigacións que a Fundación CEL imponlle a ela na presente Especificación Técnica e no Contrato de Encargado de Tratamento.

Unha vez concluída a prestación dos servizos que fixese necesario o acceso aos datos persoais indicados, ou resolvido o Contrato, a Empresa Contratista virá obrigada a destruír, achegando á Fundación CEL a correspondente certificación, ou devolver á Fundación CEL todos os soportes físicos, incluídas calquera copias que deles obtivéronse, nos que conste algún dato de carácter persoal.

Se para a prestación dos servizos obxecto do Contrato fose necesario que persoal da Empresa Contratista accedese ás instalacións da Fundación CEL, a Empresa Contratista comprométese a informar os seus empregados desta necesidade.

3.32. Confidencialidade

Terá consideración de Información Confidencial (en diante, “Información Confidencial”) calquera información que a Empresa Contratista chegue a coñecer do Cliente, do programa BFAero e/ou de calquera sociedade do seu Grupo de empresas, durante o proceso de contratación ou posteriormente durante a execución e desenvolvemento do contrato, quedando incluídos, pero non limitados, datos persoais, segredos comerciais, know-how, debuxos, deseños, técnica, información financeira, así como outros datos calquera que teñan fins comerciais ou información relacionada coa investigación, desenvolvemento, traballo, actividades, procedementos, metodoloxías, resultados, produtos, dereitos de propiedade intelectual, aspectos técnicos comerciais das actividades, estratexia comercial e calquera outro, e con independencia de que se trate de información verbal ou escrita e con independencia do soporte no que se poña ao dispor da Empresa Contratista, e resultando de aplicación aos dereitos e obrigacións das partes neste sentido a Lei 1/2019, do 20 de febreiro, de Segredos Empresariais.

A Empresa Contratista comprométese a non utilizar (e a facer que calquera persoa á que comunicasen Información Confidencial non utilicen) a Información Confidencial, excepto para os fins da relación contractual e no contexto da mesma.

A tal fin, o contratista comprométese ao seguinte:

 1. Non divulgar e manter baixo estrita confidencialidade e segredo a Información Confidencial que recibise, verbalmente ou por escrito, ou da que tivesen coñecemento pola súa relación contractual, respecto a calquera aspecto da actividade desenvolvida, ben sexa por FCEL ou por calquera dos usuarios da Plataforma, salvo o previo consentimento, expreso e por escrito de FCEL ou do usuario.
 2. Terá a consideración de “Información Confidencial”, proveña indistintamente de FCEL ou de calquera usuario da Plataforma (en diante, a “Parte Emisora”), calquera información empresarial, científica, incluíndo a propiedade intelectual ou industrial, técnica, incluíndo sen limitar, procesos de fabricación, ensamblaxe, compoñentes, etc. e, entre outros, clientes existentes ou potenciais, outros partners comerciais, dossieres ou calquera outro soporte que conteña material publicitario ou de calquera outra natureza relacionada coa súa actividade científica, empresarial ou comercial, proporcionada pola Parte Emisora incluíndo, de forma enunciativa pero non limitativa, datos técnicos, know-how, ideas, invencións, conceptos, plans de negocio, novos produtos, contratos, proxectos, documentos, deseños, logotipos, novas tecnoloxías, planos, debuxos, instrucións, recomendacións e toda aqueloutra información que, calquera que fose o seu soporte e forma de comunicación, incluída, a título meramente ejemplificativo e non limitativo, a transmitida oralmente, fose comunicada pola Parte Emisora ao contratista, aínda cando esta non fose clasificada pola Parte Emisora como confidencial ou que, pola súa natureza e/ou as circunstancias en que se produza a revelación, deba de boa fe ser interpretada como confidencial.
 3. Tamén se incluirá no concepto de Información Confidencial o feito de que a Parte Emisora sexa usuaria da Plataforma e que, a tal fin, estea a intercambiar Información Confidencial dentro do Programa.
 4. En calquera caso, calquera dato considerado Información Confidencial con base no aquí descrito, e, en especial os datos de carácter persoal en tránsito ou xa incluídos en ficheiros automatizados e arquivos documentais ou físicos, son estritamente confidenciais, e non poden ser cedidos nin en todo ou en parte, directa ou indirectamente a terceiros. Por tanto, a Información Confidencial só se poderá utilizar aos fins da prestación de servizos a realizar, calquera outro uso quedará prohibido.
 5. En particular, o contratista comprométese a adoptar as medidas necesarias para evitar que terceiros non autorizados poidan acceder á Información Confidencial, e tamén a limitar o acceso á Información Confidencial a aqueles dos seus empregados, colaboradores ou asesores que precisen dispoñer dela, trasladándolles idéntica ou análoga obrigación de confidencialidade á aquí recollida. En xeral, o contratista utilizará a mesma dilixencia respecto de a Información Confidencial, que usaría para salvagardar a súa propia información confidencial.
 6. A obrigación de confidencialidade descrita na presente cláusula continuará en pleno vigor e será vinculante para o contratista, mesmo despois da finalización dos servizos, manténdose vixente de forma indefinida mentres que a Información Confidencial manteña o seu carácter confidencial.

En todo caso, o contratista deberá evitar, durante a prestación de servizos descrita e ao finalizar a mesma, calquera risco que poida afectar á reputación e bo nome de FCEL e do Programa. En particular, o contratista obrígase a non realizar ningunha actuación ou omisión que poida supoñer un risco reputacional de FCEL e do Programa BFAero.

Salvo que outra cousa dispóñase no Contrato, a Empresa Contratista obrígase a tratar a Información Confidencial como confidencial e secreta, obrigándose a non divulgala nin transmitila a terceiros, ou causar a súa revelación ou difusión, directa ou indirectamente, sen consentimento expreso da Fundación CEL, e a non utilizala para outros fins diferentes aos expresamente autorizados.

Sen prexuízo da xeneralidade do anterior, enténdese que a Información Confidencial non pode ser revelada aos empregados, directores, funcionarios ou asesores externos da Empresa Contratista (ou un membro do seu grupo), así como aos seus accionistas. En calquera caso, a Empresa Contratista velará por que toda persoa á que comunica a Información Confidencial réxase polas condicións da presente cláusula.

A Empresa Contratista velará por que a Información Confidencial non se poña en coñecemento de máis persoas que aqueles de os seus empregados, subcontratistas, axentes, representantes ou asesores que precisen coñecela para garantir o adecuado desenvolvemento do Contrato ou para o cumprimento das tarefas que lles son propias, a quen trasladará a mesma obrigación de confidencialidade.

Non terá a consideración de Información Confidencial e non se aplicará o previsto nesta cláusula á información que:

 1. a) Á data de inicio da relación contractual sexa de coñecemento público.
 2. b) No futuro deveña de dominio público, divulgada pola Fundación CEL ou por calquera entidade debidamente autorizada para o efecto.
 3. c) Fose facilitada pola Fundación CEL coa indicación expresa de que se trata de información non confidencial.
 4. d) Deber ser obrigatoriamente facilitada en virtude de disposición legal ou por resolución validamente emitida por calquera autoridade administrativamente competente, tribunal ou órgano xurisdicional, legalmente facultado para obrigar a tal dispoñibilidade, a condición de que, en todo caso, a Empresa Contratista notifique inmediatamente á Fundación CEL.

A Empresa Contratista comprométese a non facer ningunha copia da Información Confidencial sen a autorización previa por escrito da Fundación CEL e deberá inmediatamente, a pedimento desta: (i) devolver todas as copias que conteñan Información Confidencial na súa poder e (ii) informar por escrito a Fundación CEL que tal medios devolvéronselle ou que foron completamente destruídos, de maneira que a Información Confidencial xa non é recuperable, sen prexuízo de que o departamento legal da Empresa Contratista ou avogados externos poidan reter unha copia da Información Confidencial para o seu uso unicamente en relación coas controversias ou litixios que poidan xurdir da relación contractual.

A destrución ou devolución da Información Confidencial non libera á Empresa Contratista do cumprimento durante a vixencia da relación contractual das obrigacións derivadas desta cláusula.

A Empresa Contratista manifesta e recoñece que a Información Confidencial facilitada pola Fundación CEL enténdese entregada sen manifestar nin garantir a exactitude ou integridade da mesma, polo que a Fundación CEL non asume responsabilidade algunha por actos ou omisións que deriven ou traer causa do uso ou referencias á Información Confidencial que faga a Empresa Contratista da Información Confidencial. Neste sentido, a Empresa Contratista non poderá reclamar cantidade algunha á Fundación CEL polo contido da Información Confidencial.

3.33. Información de carácter comercialmente sensible

A información de carácter comercialmente sensible e de deseños, planos, innovacións, desenvolvementos intelectuais, ideas disruptivas e especificacións que a Fundación CEL, ou calquera empresa facilite dentro dos datos ou recompilación de datos que se realice ao amparo deste con este contrato, faciliten á Empresa Contratista para a execución do presente contrato considérase estritamente confidencial e estará destinada única e exclusivamente á execución do mesmo. A Empresa Contratista non poderá utilizala para ningunha outra finalidade distinta á indicada, quedando expresamente prohibido o seu uso, divulgación ou comunicación a terceiros, pertencer ou non á Fundación CEL.

A Empresa Contratista asegurarase de que todos os medios humanos que interveñan na execución do presente contrato respectan o deber de confidencialidade nos termos que foron sinalados.

En caso de incumprimento, a Fundación CEL resérvase o dereito para resolver o presente contrato. En calquera caso, a Empresa Contratista asumirá integramente a responsabilidade que derive do devandito incumprimento e deberá indemnizar á Fundación CEL.

3.35. Responsabilidade penal

A Empresa Contratista acepta con carácter exclusivo e excluínte respecto do Cliente calquera responsabilidade de carácter penal e subsidiariamente civil, que trouxese causa en accións ou omisións dos seus empregados, directivos e/ou representantes, vixente o presente acordo, en aplicación do disposto no código penal a partir da reforma aprobada o 23 de xuño de 2010 en canto á posible responsabilidade penal das persoas xurídicas.

Para os efectos anteriores, de acordo co establecido na devandita reforma, entenderase que unha persoa xurídica pode ser declarada responsable pola comisión dun delito tanto se foi realizado en nome e por conta da mesma polos seus representantes legais e administradores, coma se foi realizado por persoas sometidas á súa autoridade e non exerceuse o debido control.

A Empresa Contratista virá obrigado a incorporar á súa organización e/ou procedementos de traballo os mecanismos do artigo 31 bis do Código penal e aqueloutras medidas que, chegado o caso, atenuen ou lle eximan a responsabilidade.

3.36. Responsabilidade precontractual

Nada do previsto nestas Condicións de Contratación, nin as actividades, gastos ou actuacións que, no seu caso, deba levar a cabo a Empresa Contratista para adaptarse a tal previsións ou para elaborar ou presentar unha determinada Oferta pode ser entendido como constitutivo de ningún tipo de relación contractual nin precontractual entre a Fundación CEL e a Empresa Contratista da que puidesen derivarse para a Fundación CEL ningún tipo de responsabilidades ou obrigacións.

En consecuencia, a Empresa Contratista expresamente acepta que ningunha responsabilidade poderá ser esixida e ningunha obrigación poderá ser imputada ao Cliente por razón da petición, presentación, análise, complemento, valoración ou rexeitamento dunha determinada Oferta, quedando limitadas as obrigacións e responsabilidades a cargo da Fundación CEL ás que como tales puidesen establecerse no Contrato, no seu caso.

Nos supostos de retirada ou revogación da oferta durante o seu prazo de validez, ou unha vez aceptada a mesma, a Empresa Contratista indemnizará á Fundación CEL polos danos e prexuízos que se lle ocasionen.

3.37. Responsabilidade contractual

A Empresa Contratista responderá fronte á Fundación CEL por actos propios, do seu persoal ou de terceiros por quen deba responder, incluíndo aos seus subcontratistas, dos danos que se ocasionen durante o cumprimento do Contrato.

A eventual aprobación ou supervisión dos traballos por parte da Fundación CEL non libera á Empresa Contratista desta responsabilidade nin supón que a mesma deber ser compartida coa Fundación CEL.

A Empresa Contratista exime de toda responsabilidade á Fundación CEL polos actos ou omisións en que incorra en execución do Contrato, e obrígase deixar á Fundación CEL a salvo das reclamacións ou demandas que puidesen dirixirse fronte a ela e a indemnizarlle de todos os danos e prexuízos que se ocasionaron.

A Fundación CEL poderá facer efectivas as garantías presentadas pola Empresa Contratista, ou ben compensar coas cantidades que deba á Empresa Contratista, para resarcirse daquelas cantidades que esta deba abonar como consecuencia do previsto neste apartado.

3.38. Forza maior

Ningunha das partes será responsable do incumprimento, cumprimento defectuoso ou atraso no cumprimento das súas obrigacións na medida en que os mesmos sexan consecuencia do acaecimiento de calquera suceso que non puidese preverse ou que previsto fose inevitable.

A parte que se vise afectada por unha causa de forza maior poñerao en coñecemento da outra, por escrito, tan pronto como lle sexa posible e en todo caso no prazo máximo de dous (2) días naturais desde que tivese coñecemento da mesma, con mención da causa, a súa duración estimada e repercusión nos traballos contratados, acompañando os documentos que así o acrediten.

O cumprimento das obrigacións afectadas por causa de forza maior suspenderase durante o período de tempo de duración daquela causa, non sendo responsables as partes das consecuencias derivadas de tal acontecementos.

Despois da terminación da causa de forza maior, as partes acordarán as medidas necesarias para, na medida do posible, recuperar o tempo perdido, adoptando todas as que estean ao seu alcance para que a execución da totalidade das obrigacións do Contrato se reemprenda nas mellores condicións e cos menores atrasos ao cesamento da causa.

Con todo, o anterior, cando o feito constitutivo de forza maior prolongásese por un período superior a dous meses, calquera das Partes poderá resolver o Contrato.

Non poderán invocarse por parte da Empresa Contratista como causas de forza maior:

 1. As condicións ou fenómenos meteorolóxicos que puidesen ser previstos razoablemente pola Empresa Contratista.
 2. Calquera falta de man de obra ou de materiais.
 3. Calquera demora ou fallo na obtención dos materiais.
 4. Calquera incumprimento ou atraso de calquera subcontratista.
 5. As folgas, peches patronais e outras medidas de resolución de conflitos laborais.

3.39. Compensación de créditos

No suposto de incumprimento por parte da Empresa Contratista de calquera das obrigacións asumidas no Contrato, do que puidese desprenderse para a Fundación CEL unha responsabilidade de carácter económico, a Fundación CEL virá autorizado a reter o pago e/ou compensar ata o límite das mencionadas responsabilidades, calquera crédito vencido, líquido e esixible que a Empresa Contratista ostentase fronte ao mesmo.

3.40. Suspensión dos traballos

A Fundación CEL poderá ordenar a suspensión dos traballos total ou parcialmente, mediante unha orde de suspensión expresa, que será de obrigatorio cumprimento para a Empresa Contratista nos seguintes casos:

 1. Se a Empresa Contratista está a desenvolver de forma defectuosa ou inadecuada os traballos, ou estes non están a ser executados de conformidade co previsto no Contrato e os seus anexos.
 2. Se os medios e métodos utilizados pola Empresa Contratista non son adecuados para garantir a adecuada prestación dos servizos e/ou execución das obras de acordo cos parámetros necesarios de seguridade, para evitar danos a persoas e bienes.
 3. Se os medios e métodos empregados pola Empresa Contratista non son os adecuados para garantir unha execución dos traballos obxecto deste Contrato de acordo cos requisitos de calidade previstos pola propia Empresa Contratista.
 4. Se a Empresa Contratista incumpre as instrucións que puidese recibir das autoridades competentes en canto aos labores asumidos.
 5. Se os medios e métodos utilizados pola Empresa Contratista non son os adecuados para garantir unha execución dos traballos obxecto deste Contrato de acordo cos requisitos legalmente esixidos para evitar danos ao medio ambiente.

Cando concorrese calquera das circunstancias indicadas e previo e expreso requirimento da Fundación CEL, os traballos suspenderanse de forma inmediata ata que se corrixan as circunstancias que motiven a suspensión. En tal caso, todos os custos que iso ocasione serán de conta e a cargo da Empresa Contratista.

Así mesmo, non se prolongarán os prazos e fitos de cumprimento establecidos no Contrato e nos seus anexos, quedando a Empresa Contratista obrigada a cumprilos.

3.41. Resolución do contrato

Serán causas de resolución do Contrato, ademais das que se contemplen na Documentación Contractual e na lei, as seguintes:

A pedimento da Fundación CEL:

 1. a) Cando a Empresa Contratista execute algún traballo en desacordo con calquera dos documentos que integran o Contrato, ou cando o efectúe en forma tal que a cantidade e calidade do traballo realizado non corresponda razoablemente ao tempo investido na súa execución, de tal modo que iso permita estimar, a xuízo da Fundación CEL, que o traballo encomendado non concluirá nos prazos previstos.
 2. b) Por repetición de erros ou defectos na execución dos traballos encomendados.
 3. c) Cando a Empresa Contratista realizase subcontratacións ou cesións totais ou parciais do Contrato, en contravención do disposto no Contrato ou as presentes Condicións.
 4. d) Por interrupción dos traballos durante máis dunha (1) semana, excepto cando iso obedecese a causas xustificadas que impidan absolutamente á Empresa Contratista a continuación dos traballos.
 5. e) Por incumprimento por parte da Empresa Contratista das disposicións contempladas na normativa social (considerándose incumprimentos especialmente graves os relativos a prevención de riscos laborais, pago de salarios ou cotización á seguridade social), así como da normativa fiscal, ambiental e/ou de protección de datos de carácter persoal.
 6. f) Pola falta de xustificación documental do cumprimento de obrigacións laborais, fiscais e/ ambientais.
 7. g) Polo uso inadecuado ou contrario ás instrucións recibidas, da marca, imaxe, símbolos distintivos e/ou logotipos da Fundación CEL.
 8. h) Pola falta de subscrición ou renovación dos seguros nos termos establecidos no contrato ou estas Condicións.
 9. i) Por incumprimento das cláusulas consideradas como esenciais descritas nos apartados 3.47
 10. j) Calquera outro incumprimento da Empresa Contratista que poida afectar de modo relevante ao bo fin do Contrato, ou que neste sinálense como causas de resolución.
 11. k) A morte ou incapacidade sobrevinda do contratista individual ou a extinción da personalidade xurídica da sociedade contratista. Nos casos de fusión de empresas nos que participe a sociedade contratista, continuará o contrato vixente coa entidade absorbente ou coa resultante da fusión, que quedará subrogada en todos os dereitos e obrigacións dimanantes do mesmo. Igualmente, nos supostos de escisión, achega ou transmisión de empresas ou ramas de actividade das mesmas, continuará o contrato coa entidade resultante ou beneficiaria, que quedará subrogada nos dereitos e obrigacións dimanantes do mesmo, sempre que teña a solvencia esixida ao acordarse a adxudicación.
 12. l) A declaración de concurso conforme o procedemento establecido na lei concursal ou a declaración de insolvencia en calquera outro procedemento.
 13. m) O mutuo acordo entre as partes.
 14. n) A non formalización do contrato en prazo.
 15. o) A demora no cumprimento dos prazos por parte do contratista, e o incumprimento dos prazos ou as obrigacións esenciais establecidas no contrato.
 16. p) Calquera tipo de incumprimento despois do terceiro apercibimento.
 17. q) A falta de capacidade ou solvencia sobrevindas ou estar incurso, con posterioridade á adxudicación, nalgunha das prohibicións de contratar.
 18. r) O incumprimento esencial das condicións do Prego e da oferta adxudicada.
 19. s) As demais establecidas expresamente no contrato.
 20. t) En caso de resolución do contrato o adxudicatario, a solicitude da Fundación CEL, deberá cesar de inmediato en todos os traballados contratados. Así mesmo, procederase a efectuar a liquidación definitiva dos traballos realizados ata a data que se consideren útiles para a Fundación CEL, quen abonará os traballos realizados nas condicións establecidas no Contrato ata a devandita data. En todo caso, a Fundación CEL deducirá da cantidade que resulte da liquidación o importe correspondente a indemnizacións e demais conceptos que procedan.

En calquera caso, a Empresa Contratista, deberá indemnizar á Fundación CEL dos danos e prexuízos ocasionados co seu incumprimento.

A Fundación CEL poderá deixar sen efecto unilateralmente o Contrato, coa soa comunicación por escrito á Empresa Contratista cun aviso previo de dous meses, abonándolle neste caso o importe dos traballos e gastos realizados ata que se faga

efectiva a resolución do contrato e outros custos e gastos en que se poida razoablemente incorrer como resultado da resolución, non abonándose cantidade algunha por gastos como lucro cesante nin indemnización algunha por prexuízos, e mantendo as retencións e garantías correspondentes á obra executada durante o período previsto. O abono desta suma terá a consideración de indemnización total e extintiva de calquera reclamación por danos e prexuízos, polo que a Empresa Contratista darase por saldada, finiquitada e satisfeita coa cobranza da devandita cantidade, renunciando a interpoñer reclamación algunha contra a Fundación CEL.

Así mesmo, calquera das partes poderá instar a resolución do Contrato no suposto establecido no apartado 3.38 destas Condicións por causas de forza maior.

A Fundación CEL poderá nos casos anteriores, facer seus os traballos executados ata entón, pagando por iso o prezo previsto no Contrato, ou na súa falta o prezo que se fixase de mutuo acordo e se iso non fose posible mediante taxación pericial.

3.42. Comunicaciones

Durante o período de vixencia do Contrato, a Empresa Contratista e a Fundación CEL

efectuarán as comunicacións relativas ao contrato por escrito no domicilio que figure como domicilio de cada parte na documentación contractual. Entenderase que estas comunicacións recibíronse se se remitiron por correo certificado ou calquera outro medio que permita acreditar a súa recepción e contido.

3.43. Documentación

A Empresa Contratista achegará á Fundación CEL, segundo as indicacións deste, a documentación contemplada nos Anexos das presentes Condicións de Contratación.

3.44. Idioma

Establécese o idioma español e/ou galego para as relacións contractuais, e consiguientemente, calquera documento que a Empresa Contratista houbese de presentar á Fundación CEL, será redactado ou traducido a este idioma.

3.45. Política de Integridade e Prevención da corrupción

 1. A actuación da Fundación CEL está guiada por elevadas normas éticas, de integridade empresarial, conciencia e responsabilidade social e polo estrito respecto e cumprimento das leis e regulamentos vixentes, e as empresas do Grupo, os seus empregados e socios non tolerarán ningunha conduta que poña en dúbida estes principios de posicionamento no mercado.
 2. As Partes comprométense, no desenvolvemento das súas actividades e durante a formación e execución do Contrato, a actuar en estrito cumprimento das normas éticas, de integridade empresarial, de conciencia e de responsabilidade social e mostrando un estrito respecto e cumprimento das leis e regulamentos vixentes, adoptando, en particular, os mecanismos adecuados en materia de integridade e prevención da corrupción, é dicir, non prometer nin ofrecer, directa ou indirectamente, vantaxes indebidas a terceiros, nin solicitar, promover ou aceptar, en beneficio propio ou de terceiros, vantaxes indebidas co fin de obter un resultado favorable, establecendo procedementos e aplicando as medidas necesarias e adecuadas a tal fin.
 3. A Empresa Contratista tamén se compromete, durante a formación e execución do Contrato, a actuar en estrito cumprimento da legalidade vixente, que a mesma declara coñecer e que poñerá en coñecemento dos seus empregados e dos terceiros pertinentes.
 4. Para os efectos previstos na Política de Integridade, a Empresa Contratista comprométese a remitir os datos identificativos e demais información e/ou documentos adecuados para atender calquera requirimento razoable da Fundación CEL en relación coas obrigacións e garantías contidas na presente condición, especialmente no que se refire aos procedementos e mecanismos de control desenvolvidos en materia de integridade e prevención da corrupción, tanto na fase precontractual como no transcurso da relación contractual, así como para demostrar a veracidade e actualidade dos mesmos.
 5. Para ese efecto, a Empresa Contratista autoriza expresamente á Fundación CEL a recompilar e almacenar os elementos de información necesarios proporcionados. Se a información ou os documentos non se facilitan nos prazos establecidos pola Fundación CEL, esta poderá decidir non iniciar a relación contractual, ou suspender a mesma inmediatamente, nos termos e circunstancias previstos nesta condición.
 6. A Empresa Contratista como responsable do tratamento dos datos persoais dos membros do seu órgano de administración e/ou representantes legais, comprométese a cumprir co deber legal de informar, con carácter previo, ás devanditas persoas sobre a comunicación dos seus datos persoais á Fundación CEL, comprometéndose a manter un rexistro que deixe constancia desa entrega, así como a entregar os devanditos documentos á Fundación CEL, no caso de que este solicíteos.
 7. Se así o solicita a Fundación CEL, a Empresa Contratista comprométese a proporcionar información adicional, concretamente relacionada con
  • (i) a finalidade e a natureza prevista da relación comercial e
  • (ii) a orixe e o destino dos fondos asociados á execución do Contrato, facilitando o acceso aos rexistros ou outras probas correspondentes.
 1. Como consecuencia da análise da información achegada pola Empresa Contratista ou dos documentos presentados, ou como consecuencia da falta de achega de información e/ou outros documentos que lle foran solicitados, e sempre que constitúa unha infracción da Política de Integridade, a Fundación CEL poderá suspender a relación contractual ou resolver o Contrato, nos termos e circunstancias previstos nesta condición.
 2. Tendo en conta que o coñecemento da Empresa Contratista e a recompilación de información que o permite non finaliza no momento do establecemento da relación contractual, debendo profundarse e actualizarse periodicamente ou sempre que ocorra calquera evento que o xustifique, a Empresa Contratista comprométese a actualizar a información facilitada, se fose necesario.
 3. Se a mencionada actualización da información dá lugar a un cambio material nas circunstancias da Empresa Contratista e/ou da execución do Contrato, este poderá ser obxecto de revisión.
 4. A Fundación CEL poderá promover iniciativas de seguimento da execución do Contrato e, en concreto, do cumprimento do establecido nos apartados 2 e 3 da presente condición. Se no transcurso das devanditas actuacións de seguimento detéctase algunha situación susceptible de corrección, a criterio da Fundación CEL, notificarao á Empresa Contratista para que esta adopte as medidas correctivas necesarias nun prazo razoable e informe á Fundación CEL sobre as mesmas.
 5. Se a Empresa Contratista non adopta as medidas correctivas necesarias conforme ao sinalado no apartado anterior desta condición, ou se estas non son posibles, a Empresa Contratista poderá tentar defender mediante proba que, no momento en que se produciron os indicios de incumprimento dun comportamento Integridade e Prevención da corrupción, puxera en marcha todas as medidas preventivas oportunas, sen prexuízo de que a Fundación CEL poida suspender ou resolver o Contrato, nos termos previstos no mesmo.
 6. A Empresa Contratista recoñece e acepta que a sospeita, por parte da Fundación CEL, dunha tentativa de realización ou da realización efectiva dunha ou varias operacións que poidan implicar un incumprimento de comportamento Integridade e Prevención da corrupción, pode dar lugar á resolución do Contrato.
 7. A Empresa Contratista tamén se obriga a cumprir cos compromisos establecidos no Anexo 2 “Declaración de Compliance” destas Condicións de Contratación e no Anexo 3
 8. Cando se produzan tratamentos específicos de datos persoais no ámbito do Contrato, regularanse de forma autónoma en relación con esta condición.

3.46. - Prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo

 1. A actuación da Fundación CEL está guiada por elevadas normas éticas, de integridade empresarial, conciencia e responsabilidade social e polo estrito respecto e cumprimento das leis e regulamentos vixentes, a Fundación CEL, os seus empregados e patróns non tolerarán ningunha conduta que poña en dúbida estes principios de posicionamento no mercado.
 2. As Partes comprométense, no desenvolvemento das súas actividades e durante a formación e execución do Contrato, a actuar en estrito cumprimento da lexislación sobre a loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo adoptando os mecanismos adecuados en materia de integridade e prevención da corrupción, é dicir, non prometer nin ofrecer, directa ou indirectamente, vantaxes indebidas a terceiros, nin solicitar, promover ou aceptar, en beneficio propio ou de terceiros, vantaxes indebidas co fin de obter un resultado favorable, instituyendo procedementos e aplicando as medidas necesarias e adecuadas a tal fin.
 3. No caso de que a Fundación CEL fose unha entidade obrigada para os efectos da Ley10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, e así llo traslade á Empresa Contratista, esta comprométese a remitir os seus datos identificativos, os dos seus representantes e titulares reais e demais información e/ou documentos esixidos pola citada Lei, tanto na fase precontractual como durante a relación contractual, así como a comprobar a veracidade e actualidade dos mesmos.
 4. No caso de que resulte de aplicación o previsto no apartado anterior desta condición, a Empresa Contratista responsabilízase de informar, con carácter previo, aos seus representantes e titulares reais sobre a comunicación dos seus datos persoais á Fundación CEL e que é necesaria esta comunicación en virtude da citada Lei, así como de entregar ás devanditas persoas o documento que se incorpora como Anexo 5 das presentes Condicións de Contratación, comprometéndose a manter un rexistro que deixe constancia desa entrega, así como a entregar os devanditos documentos á Fundación CEL, no caso de que este solicíteos.
 5. Os datos persoais recollidos conforme os apartados anteriores desta condición pola Fundación CEL, que actuará como responsable do tratamento, utilizaranse coa finalidade de previr o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo, en base á necesidade de cumprir coas obrigacións que lle impón a Lei 10/2010.

A recollida de datos persoais é obrigatoria, en virtude da citada Lei, sen a cual non será posible executar o Contrato.

 1. Para ese efecto, a Empresa Contratista é consciente de que a Fundación CEL recompilará e almacenará os documentos de identificación e demais información proporcionada conforme ao establecido nesta condición. Se a información ou os documentos non se facilitan nos prazos establecidos pola Fundación CEL, este poderá decidir non iniciar a relación contractual, ou suspender a mesma.
 2. Tendo en conta a análise realizada, a Empresa Contratista, en caso de ser necesario e requirida a tal fin pola Fundación CEL, comprométese a enviar á Fundación CEL información adicional, concretamente relacionada con (i) a finalidade e a natureza prevista da relación comercial, (ii) a orixe e o destino dos fondos no marco dunha relación comercial ou nunha transacción ocasional, facilitando o acceso aos rexistros ou outros xustificantes correspondentes.
 3. Como consecuencia da análise da información achegada pola Empresa Contratista ou dos documentos presentados, ou como consecuencia da falta de achega de información e/ou outros documentos que lle foran solicitados conforme ao sinalado na presente condición, a Fundación CEL poderá suspender a relación contractual.
 4. Tendo en conta que o coñecemento da Empresa Contratista por parte do Cliente e a recompilación de información que o permite non se esgota no momento do establecemento da relación contractual, debendo profundarse e actualizarse periodicamente ou sempre que ocorra calquera evento que o xustifique, a Empresa Contratista comprométese a actualizar a información facilitada, nos termos e de acordo con a periodicidade requiridos pola Fundación CEL.
 5. De conformidade co disposto no parágrafo anterior e tendo en conta a análise realizada, a Empresa Contratista comprométese a actualizar a información, en función do que lle solicite a Fundación CEL en cada momento.
 6. Sen prexuízo da periodicidade establecida no parágrafo anterior, a información actualizarase sempre que se produza algún cambio nas circunstancias da relación contractual ou nalgún dos elementos asociados á Empresa Contratista.
 7. Se a mencionada actualización da información dá lugar a un cambio material nas circunstancias da Empresa Contratista e/ou da relación contractual, o Contrato poderá ser obxecto de revisión.
 8. A Fundación CEL poderá promover iniciativas de seguimento da execución do Contrato e, en concreto, do cumprimento do establecido no apartado número 2 da presente condición. Se no transcurso das devanditas actuacións de seguimento detéctase algunha situación susceptible de corrección, a criterio da Fundación CEL, notificarao á Empresa Contratista para que esta adopte as medidas correctivas necesarias nun prazo razoable e informe á Fundación CEL sobre as mesmas.
 9. Se a Empresa Contratista non adopta as medidas correctivas necesarias conforme ao sinalado no apartado anterior desta condición, ou se estas non son posibles, a Empresa Contratista poderá tentar defender mediante proba que, no momento en que se produciron os indicios de incumprimento, puxera en marcha todas as medidas preventivas oportunas, sen prexuízo de que a Fundación CEL poida suspender ou resolver o Contrato, nos termos previstos no mesmo.
 10. A Empresa Contratista autoriza que esta relación contractual sexa, no seu caso, supervisada polo Responsable de Cumprimento Normativo da Fundación CEL.
 11. A Empresa Contratista recoñece e acepta que a sospeita, por parte da Fundación CEL, dunha tentativa ou dunha realización concreta dunha ou varias operacións que poidan ser constitutivas dos delitos de branqueo de capitais, financiamento do terrorismo ou infracción de sancións internacionais, implica para a Fundación CEL o deber de informar da situación en cuestión ás autoridades competentes, dándolle así mesmo dereito a rescindir o presente Contrato, nos termos legais vixentes.
 12. A Empresa Contratista tamén se obriga a cumprir cos compromisos establecidos no Anexo 2 “Declaración de Compliance” destas Condicións de Contratación e en Anexo 3 “Código de Conduta do Provedor da Fundación CEL”.
 13. Cando se produzan tratamentos específicos de datos persoais no ámbito do Contrato, regularanse de forma autónoma en relación con esta condición.

3.47. Localización dos sistemas de información e comunicacións para o rexistro de datos

Os sistemas de información e comunicacións para a recollida, almacenamento, procesamento e xestión de todos os datos, páxinas web, correos electrónicos, datos persoais, datos empresariais, datos dos proxectos que se acollan ao programa BFAero e, en definitiva, calquera dato en formato dixital, electrónico, etc. que se xere dentro do contrato e do programa BFAero xa sexa a través da prestación de servizos do contratista ou sexan introducidos pola Fundación ou por calquera dos usuarios da Plataforma, deben cumprir, en especial, co indicado no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, polo que necesariamente, os servidores empregados polo contratista deberán situarse e prestarse dentro do territorio da Unión Europea.

Os datos a que se refire o apartado anterior non poderán ser obxecto de transferencia a un terceiro país ou organización internacional, con excepción dos que fosen obxecto dunha decisión de adecuación da Comisión Europea ou cando así o esixa o cumprimento das obrigacións internacionais asumidas polo Reino de España.

Obrigacións da empresa ofertante que resulte adxudicataria do contrato:

 1. a) Obrigación da empresa adxudicataria de presentar antes da formalización do contrato unha declaración na que poña de manifesto onde van estar situados os servidores e desde onde se van a prestar os servizos asociados aos mesmos.
 2. b) A obrigación de comunicar calquera cambio que se produza, ao longo da vida do contrato, da información facilitada na declaración a que se refire a letra a) anterior.
 3. c) A obrigación dos licitadores de indicar na súa oferta, se teñen previsto subcontratar os servidores ou os servizos asociados aos mesmos, o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas aos que se vaia a encomendar a súa realización.

As obrigacións recollidas nas letras a) a c) anteriores en todo caso son cualificadas como esenciais para os efectos das consideracións do apartado 3.41 deste documento.

3.48. Cláusula de indemnidade

En caso de incumprir, por acción e omisión, calquera dos compromisos aquí descritos, e tendo en conta de que os usuarios da Plataforma serán empresas intensivas en tecnoloxía e, por tanto, os datos que se recollerán destas son altamente sensibles, o contratista comprométese, en todo caso e baixo calquera circunstancia, a manter indemne ao Programa e, en especial, á FCEL, de calquera reclamación, indemnización, dano emerxente, lucro cesante, perda, menoscabo que puidese sufrir calquera usuario da Plataforma. O contratista, expresamente, manifesta e acepta que el será o único responsable de calquera perda, filtración, corrupción ou ilegibilidad de ficheiros que puidesen provocarse polo emprego da Plataforma e que manterá a salvo de calquera risco reputacional ou económico a FCEL e ao Programa.

3.49. Conflito de intereses

Na execución do contrato a Empresa Contratista queda obrigada a ter especial atención con respecto aos intereses da Fundación CEL. Por iso, declara e garante expresamente que non existen situacións que poidan dar lugar a que se incorra en ningún conflito de interese respecto das actividades obxecto da Documentación Contractual.

Durante toda a duración da relación, a Empresa Contratista comprométese a adoptar unha conduta idónea e a evitar incorrer en conflito de intereses. No caso de que se determinase calquera situación susceptible de xerar un conflito de intereses, a Empresa Contratista comprométese a comunicalo por escrito, canto antes, á Fundación CEL e a aterse ás instrucións razoables que dite esta última, que serán indicadas, previa consulta coa Empresa Contratista e valoración das alegacións fundadas que este formule.

Así mesmo, e de forma xeral, a Fundación CEL terá a facultade de rescindir ou suspender a relación contractual de forma unilateral no caso de confirmarse a existencia dun conflito de intereses.

4. Lei aplicable e solución de conflitos

Todas as cuestións que poidan xurdir entre as partes en relación coa interpretación e/o execución do Contrato serán resoltas conforme a lexislación do estado onde teña o seu domicilio social a Fundación CEL e nese idioma. Para o non previsto nestas Condicións ou nas específicas que se expresen en cada Contrato, estarase ao disposto en Código Civil, Código de Comercio e demais disposicións sobre a materia, someténdose as partes á xurisdición dos Xulgados e Tribunais da cidade onde teña o seu domicilio social a Fundación CEL, con renuncia ao seu propio foro se houber lugar, e sen prexuízo do dereito da Fundación CEL, se fose demandante, a acudir aos Xulgados e Tribunais do domicilio do demandado.

Anexo 1 · Aval

O Banco ou Caixa de Aforros _ e no seu nome e representación D._______________ en calidade de ____________ , segundo as facultades bastantes que resultan da escritura de poder que autorizou o notario D __________ con data ____ de ___________ e que afirma(n) acharse integramente subsistentes e en vigor, constitúese en avalista e fiador solidario de RAZON

SOCIAL CLIENTE (o Afianzado) – CIF – DIRECCION – en interese e beneficio de Fundación CEL (o Beneficiario) con domicilio en xxxx e CIF xxxx, ata a cantidade de XXXXXX euros (XXXXXX EUROS) para os efectos de garantir o exacto cumprimento por _________________________ nos prazos convidos, de todas e cada unha das obrigacións asumidas por ________________________ segundo o contrato número XXXXXXXXXXXXX de XX de XXXXXXXXXX de XXXXXX relativo a XXXXXX.

Este aval outórgase con carácter irrevogable, a primeiro requirimento e con expresa renuncia aos beneficios de división, orde e excusión, obrigándose a entidade avalista solidariamente coa facer efectiva calquera cantidade que, ata un límite máximo de XXXXXX euros (XXXXXX MIL EUROS), o Beneficiario requíralle.

En virtude do exposto, o Avalista comprométese a satisfacer, de forma inmediata, a cantidade solicitada polo Beneficiario ata o importe máximo arriba indicado, desde o momento do requirimento escrito efectuado por este manifestando que o Afianzado incumpriu as súas obrigacións de pago. O Avalista renuncia fronte ao Beneficiario para efectuar calquera oposición ao pago requirido, baseada na relación contractual subxacente entre o Afianzado e o Beneficiario.

O Beneficiario está facultado en calquera momento desde esta mesma data, para solicitar a execución do presente aval, total ou parcialmente en sucesivas veces, para o que non será preciso facer entrega do orixinal do presente aval. De producirse unha execución parcial, a garantía continuará en vigor nas mesmas condicións, pola diferenza. Este aval estará vixente ata que o Beneficiario consinta a súa cancelación.

Este aval foi inscrito no día da data no Rexistro Especial de Avais co número………….

A presente garantía está suxeita á lexislación española. Para calquera dúbida, cuestión, diverxencia ou incidencia, que de modo directo ou indirecto, puidese xurdir no cumprimento ou incumprimento das expresadas obrigacións, a entidade avalista, con renuncia ao seu foro e domicilio, se for outro, sométese expresamente á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais de Lugo.

En………………………..a………………………de……………….de dous mil………. (Lugar, Data e Firma)

(As firmas deberán estar lexitimadas por notario, ou Fedatario Público equivalente, quen acreditará que as facultades de representación dos asinantes son bastantes para outorgar o aval).

Anexo 2 · Declaración de compliance (cumplimiento)

A Empresa Contratista se aviene por medio de a declarar que:

Comprométese a desempeñar as súas prácticas empresariais, durante a formalización e execución do Contrato, de forma ética e de acordo con as disposicións legais aplicables e cun comportamento de integridade, deseñando un sistema adecuado, con mecanismos de control, para anticipar, mitigar, previr, identificar e vixiar o risco de incumprimento de tales principios, regras e normativa.

Comprométese a adoptar, nas súas prácticas comerciais en xeral e especialmente nas súas relacións coa Fundación CEL, un comportamento íntegro e ético.

Declara así mesmo que: (a) non infrinxiu, infrinxe ou infrinxirá un comportamento íntegro e ético no marco das relacións derivadas do contrato con Fundación CEL; (b) é consciente de que calquera actividade que infrinxa este comportamento está prohibida e poderá implicar a denuncia do Contrato por parte da Fundación CEL.

Por último, vén por medio de a declarar que non hai conflitos de intereses asociados á execución do Contrato, aínda que se compromete pola súa banda a informar inmediatamente á Fundación CEL, no caso de que poida xurdir algunha situación que poida dar lugar a un conflito de intereses.

 A Empresa Contratista: …………

CIF da Empresa Contratista: …..

Nome do asinante da Empresa Contratista:……..

NIF: ……………………………….

Cargo: ………….

Anexo 3 · Código de Conduta do Provedor da Fundación CEL

Ámbito

 1. O Código de Conduta dos Provedores da Fundación CEL aplícase ás entidades que fornezan ou pretendan fornecer bens e servizos á Fundación CEL (en diante «Provedor» ou «Provedores»), independentemente de que os respectivos domicilios sociais atópense en España ou noutro país.
 2. A aceptación e o cumprimento do Código de Conduta constitúen unha obrigación contractual, que se achegará como anexo ao documento da consulta iniciada pola Fundación CEL, así como aos contratos de prestación de servizos ou de venda de bens, celebrados entre o Provedor e a Fundación CEL. Os contratos celebrados entre a Fundación CEL e os Provedores deberán establecer que, en caso de incumprimento grave ou sistemático deste código, a Fundación CEL poderá rescindir a relación contractual.
 3. O presente Código de Conduta, cuxas normas son de natureza complementaria, non establece compromisos contrarios á lei, nin ás normativas ou disposicións contractuais vixentes, e non engade nin suprime dereitos.
 4. Os Provedores deberán adoptar políticas de sustentabilidade nas súas compras e facer todo o que estea nas súas mans para garantir uns niveis de esixencia equivalentes aos deste código nas súas propias cadeas de subministración.

Os Provedores da Fundación CEL asumirán os seguintes compromisos, tendo como referente o principio da maior esixencia:

Compromisos de Compliance

 1. a) Cumprir a lexislación vixente, nacional e internacional, aplicable no marco da relación contractual existente coa Fundación CEL, principalmente as leis, regulamentos, normativas e procedementos operativos, técnicos e de sector, en materia de: tratamento e protección de datos persoais, loita contra a corrupción, separación de actividades do sector, competencia, medio ambiente, saúde e seguridade, dereitos de propiedade intelectual, así como as disposicións contractuais establecidas coas empresas da Fundación CEL.
 2. b) Non continuar, permitir, consentir ou ser connivente con ningunha actividade, práctica ou conduta susceptible de ser ou aparentar un acto de suborno e/o corrupción, sancionable penalmente en virtude da lexislación aplicable, instituyendo procedementos e implementando as medidas necesarias e adecuadas para impedir que isto ocorra.
 3. c) Respectar os principios, valores e mellores prácticas empresariais internacionalmente aceptados en materia de dereitos humanos, dereitos laborais, saúde e seguridade no traballo, e prevención e loita contra a corrupción, absténdose de cometer actos de competencia desleal ou cuxo obxectivo sexa restrinxir a competencia no mercado.

Compromisos éticos

 1. a) Favorecer e respectar os máis elevados niveis éticos, morais e de integridade humana, sobre todo aqueles principios consagrados un comportamento ético.
 2. b) Respectar os principios e compromisos establecidos cos clientes e comunidades, sempre que se actúe en nome da Fundación CEL, trabállese nas súas instalacións ou se utilice a súa información.
 3. c) Informar, á Fundación CEL, sobre a existencia de posibles conflitos de interese, tanto de natureza empresarial como persoal, na relación coa Fundación CEL.
 4. d) Absterse de ofrecer agasallos, bens ou servizos gratuítos, e non tentar embaucar nin condicionar de ningún xeito aos empregados da Fundación CEL a fin de influír nos seus negocios coa Fundación CEL.
 5. e) Transmitir con verdade e rigor a información referente ás súas prácticas de xestión.

Compromisos ambientais

 1. a) Cumprir a lexislación nacional, as normas internacionais de protección do medio ambiente e estar en posesión das certificacións ambientais adecuadas para as súas actividades.
 2. b) Identificar, monitorizar e reducir os riscos e impactos ambientais das súas actividades, produtos, materiais e medios de transporte, favorecendo a mellora continua e preservando o medioambiente.
 3. c) Impulsar a racionalización continua dos consumos de enerxía, dos recursos naturais e de redución das emisións e residuos orixinados pola súa actividade.
 4. d) Cumprir os requisitos ambientais do a Fundación CEL cando actúen nas instalacións ou en representación do Grupo.

 Compromisos laborais

 1. a) Respectar a liberdade de asociación e negociación colectiva dos seus traballadores, establecendo un diálogo, exento de represalias ou discriminación.
 2. b) Garantir e promover o respecto polo traballo libre, baseado en contratos xustos e transparentes para o traballador, rexeitando a utilización e a complicidade co traballo forzado, as restricións inxustificadas á libre circulación, a apropiación indebida de documentos e remuneracións, e o tráfico humano.
 3. c) Respectar a diversidade, favorecendo a igualdade e a non discriminación en virtude de raza, idade, xénero e orientación sexual ou situación matrimonial, orixe étnica ou nacional, nome, discapacidade, embarazo, relixión, orientación política, cultural ou sindical, ou outras condicións definidas contractualmente ou protexidas pola lei vixente.
 4. d) Garantir salarios adecuados aos traballadores, de conformidade coa lexislación vixente e cos convenios colectivos de traballo, cando cumpra, que deberán ser pagados puntualmente, respectando os salarios mínimos establecidos en cada país, remunerando as horas extraordinarias e outras compensacións, cotizacións á seguridade social e impostos pertinentes.
 5. e) Garantir o cumprimento da lexislación laboral vixente e dos convenios colectivos de traballo, cando cumpra, en relación aos límites máximos de horas de traballo, normais e extra, así como os períodos e días de descanso.
 6. f) Impedir calquera forma de traballo infantil conforme o disposto nas normativas nacionais e na ILO 138 da Organización Internacional do Traballo.
 7. g) Establecer medidas e procedementos disciplinarios de conformidade coas leis e os convenios internacionais, publicando as súas normas e garantindo a defensa dos afectados e, en calquera circunstancia, impedindo calquera intimidación, abuso, agresión, verbal ou física, ou calquera outro tipo de acoso moral ou físico.

Compromisos en materia de saúde e seguridade no traballo

 1. a) Cumprir a lexislación nacional e as normas internacionais vixentes en materia de saúde e seguridade no traballo, así como a Política de Seguridade da Fundación, respectando o principio de precaución nas actividades, promovendo a responsabilidade e a concienciación de todos os implicados.
 2. b) Identificar, monitorizar e rexistrar os riscos asociados á súa actividade e funcións laborais específicas, establecendo medidas de prevención, redución e mellora continua.
 3. c) Formar aos empregados e dotalos de medios e equipos para a súa protección individual, garantindo unhas adecuadas condicións de traballo.
 4. d) Definir medidas de xestión de accidentes e preparación para emerxencias adecuadas ao tipo de actividade, lugar e circunstancia.
 5. e) Cumprir os requisitos de seguridade e saúde da Fundación CEL cando actúen nas instalacións da mesma.

Compromisos en materia de dereitos humanos e das comunidades

 1. a) Escoitar, respectar e protexer os dereitos humanos, a dignidade das persoas e a privacidade de cada individuo e das comunidades afectadas polas actividades empresariais, na súa zona de influencia.
 2. b) Garantir que todas as actividades empresariais son exercidas sen utilizar a violencia ou o abuso, rexeitando calquera complicidade con vulneracións dos dereitos humanos.

Compromisos de xestión

 1. a) Adoptar procedementos de xestión que permitan a supervisión do cumprimento deste Código, tendo a obrigación de informar á Fundación CEL sobre incumprimentos graves e de proporcionar as probas do seu cumprimento cando lle sexan solicitadas pola Fundación CEL.
 2. b) Garantir que todos os traballadores, independentemente da natureza da relación xurídica, cumpren as disposicións recollidas neste Código de Conduta, e están informados, cualificados e son competentes para desempeñar as súas funcións en consonancia cos seus termos.
CONTACTO

Pazo de Feiras e Congresos
El Palomar s/n. 27004, Lugo

Newsletter FCEL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: FUNDACIÓN CEL INICIATIVAS POR LUGO. Finalidades: Xestión da súa solicitude de información e/ou contacto. Lexitimación: Consentemento do Interesado. Destinatarios: Non se cederán datos salvo obriga legal. Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos.

Hit Enter to search or Esc key to close